วัตถุประสงค์


       1.เพื่อกำหนดรูปแบบและมาตรฐานหน่วยงานและบุคคลเครือข่ายในการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     2. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการประสานและการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหน่วยงานและบุคคลเครือข่ายในการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     3. เพื่อส่งเสริมหน่วยงาน  สถานศึกษา  ครู  คณาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นใน           การบริหารจัดการ  การส่งเสริมสนับสนุนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  ให้เป็น     แบบอย่าง หรือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  สำหรับการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     4. เพื่อประสานติดตามประเมินผลความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในภารกิจของหน่วยงานและบุคคลเครือข่าย  สำหรับการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     5. เพื่อประชาสัมพันธ์และประสานสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานและบุคคลเครือข่าย  ในการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานหน่วยงานและบุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาความเห็น (0)