1. หน่วยงาน เครือข่าย   มีบทบาทหน้าที่ในขอบเขตพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ ดังนี้
               1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา     
               1.2  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินการบริหารจัดการในการพัฒนา
ศักยภาพครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
               1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพและสมรรถนะครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
               1.4  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต่อสาธารณชน
               1.5  ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามที่ได้รับการประสานหรือมอบหมาย
         2. บุคคลเครือข่าย   มีบทบาทหน้าที่ในขอบเขตพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ ดังนี้
               2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกำหนดกรอบเป้าหมายองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
               2.2  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานและดำเนินการบริหารจัดการในการพัฒนาศักยภาพครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
               2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพและสมรรถนะครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
               2.4  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

               2.5  ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามที่ได้รับการประสานหรือมอบหมาย