การวัดและประเมินผลทางภาษา(19)

  Contact

  สิ่งที่สำคัญในการประเมิน ก็คือ ต้องแจ้งนักเรียนว่า ส่วนใดบ้างที่จะมีการประเมินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ เนื้อหา การสะกดคำ การออกแบบ หรือสิ่งใดก็ตาม  

ครูอ้อยกล่าวถึงองค์ประกอบการประเมินในบันทึกเหล่านี้  การวัดและประเมินผลทางภาษา(15)   การวัดและประเมินผลทางภาษา(16)    การวัดและประเมินผลทางภาษา(17)   การวัดและประเมินผลทางภาษา(18)  

ครูอ้อยจะขออนุญาตทบทวน เรื่อง  องค์ประกอบของการประเมิน  มีส่วนที่สำคัญที่ควรคำนึงถึง  คือ  พฤติกรรมในชั้นเรียน  ทักษะ  ความรู้ความเข้าในในมโนทัศน์  การคิด  ผลผลิต  และการปฏิบัติจริง

วันนี้ครูอ้อยจะกล่าวถึง  การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะ

การปฏิบัติจริง  จะประกอบด้วยการกระทำต่างๆ  มากมาย  ที่นักเรียนสามารถแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญในจุดประสงค์ที่กำหนด  เช่น  การอธิบายด้วยคำพูด  การเขียนรายงาน 

สิ่งที่สำคัญ  คือการปรับปรุงการเรียนรู้และความเข้าใจของตนเอง  ยิ่งนักเรียนใช้เวลานานเท่าไร  ในการอธิบายถึงสิ่งที่ตนเองเรียนแก่ผู้สอนหรือเพื่อนนักเรียน  เขาก็ยิ่งเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

การผสมผสานการนำเสนอทั้งแบบที่เป็นทางการ  หรือไม่เป็นทางการ  จะเปิดโอกาสมากมายให้แก่นักเรียน 

ครูผู้สอนทางด้านดนตรี  พลศึกษา  และการแสดง  จะใช้วิธีการวัดผลแบบต่างๆ  ในการวัดความสามารถในการปฏิบัติจริง  ซึ่งผู้สอนเหล่านี้สามารถให้ข้อเสนอแนะ  และรูปแบบที่เป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนท่านอื่นๆได้

ดังนั้น.....เพื่อให้การประเมินผลการเรียนเป็นไปตามลักษณะดังกล่าว  ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประเมินต้องได้มาโดยกระบวนการประเมิน  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และสอดคล้องกับรูปแบบการประเมินตามหลักสูตร  โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม

เป็นอย่างไรบ้างคะ....การประเมินผลทางภาษา...ในหน่วยของ  คือ   องค์ประกอบการประเมิน...สงสัยต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้

แต่...การประเมินผลทางภาษายังมีอีกมากมายนะคะ  .....อย่าเพิ่งเบื่อค่ะ

บันทึกต่อไปติดตาม...การประเมินผลตามสภาพจริง  hit & hot ของการประเมินค่ะ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

Post ID: 71527, Created: , Updated, 2014-05-05 15:23:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การประเมินผล#student#school#enginstruction#diary#การวัดและประเมินผล#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)

Recent Posts 

Comments (1)

วางแผนไว้ก่อน.....ปีการศึกษาหน้า.....ได้นำไปใช้แน่