กศน.แปดริ้ว NEW GENERATION มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกมุ่งผู้รับบริการเป็นสำคัญ ดังเช่นการจักการศึกษาพื้นฐานสำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน มีจุดขายดังนี้คือ
         ๑.เรียนที่บ้านก็เรียนได้
         ๒. เรียนทางไกลก็มี
         ๓. เรียนที่สถานประกอบการ
         ๔. เรียนที่หน่วยงานต่างๆ จัด
         ๕. ไม่เรียน มาสอบวัดความรู้
         ๖. เรียนกับครูที่ศูนย์การเรียนชุมชน
      
         การเรียนที่บ้านก็เรียนได้เช่นในกรณีที่ผู้เรียนอยู่กระจัดกระจายมากครูอาจใช้วิธีเคลื่อนที่ไปพบกลุ่มตามจุดนัดหมายตามบ้านผู้เรียน    การเรียนทางไกลก็มีนั้นได้จัดคล้าย ๆ มสธ. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนแล้วได้รับสื่อไปศึกษาถึงเวลามาสอบ (จริงๆ แล้วเดิมกศน.จัดการศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ หรือ วปณ. มาในอดีตเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว มสธ.ยังไม่เกิดและยังได้ไปดูงานกศน.มาก่อน ครับ) การเรียนที่สถานประกอบการนั้นจัดในสถานประกอบการที่มีความพร้อมจะใช้สถานประกอบการเป็นที่จัดการเรียนการสอนกศน.แก่พนักงานได้เลย  เรียนที่หน่วยงานต่างๆจัดก็เช่นเดียวกันหน่วยงานต่าง ๆ อาจจัดกศน.โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกศน.ในรูปแบบคูปองการศึกษาที่กศน.จัดให้ผู้เรียนไปใช้บริการการจัดบริการการเรียนการสอนของหน่วยงานที่จัด กรณีไม่เรียนมาสอบวัดความรู้นั้นคิอการเทียบระดับการศึกษาจัดสำหรับผู้มีศักยภาพและประสบการณ์โดยไม่ต้องเรียนใช้วิธียอมรับประสบการณ์โดยมีการเสนอแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และวัดความรู้โดยการทดสอบ หากผ่านก็จบได้ภายใน ๓ เดือนของกระบวนการเทียบระดับการศึกษา และสุดท้ายการเรียนกับครูที่ศูนย์การเรียนชุมชนนั้นเป็นที่นิยมสูงสุดของผู้เรียนที่มาพบกลุ่มกับครูที่ศูนย์การเรียนชุมชน

         บนความพยายามเสนอทางเลือกให้ผู้รับบริการได้รับความสดวกที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เหมาะสมต่อไปบนโลกกว้างทางไกลของการศึกษา กศน.แปดริ้วนิวเจนเนอเรชั่น มุ่งมั่นยกระดับการศึกษาประชากรกำลังแรงงานเพื่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองอีกแรงหนึ่งที่แข็งขันต่อไป