หน้าที่ของกรรมการสถาบัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย) ....ที่ขาดหาย รึเปล่า?

dhanarun
หน้าที่ของกรรมการสถาบันในแนวปฏิรูปจะต้องตัดสินใจเป็นสำคัญในระดับสภา และดูแลรับผิดชอบกิจการความก้าวหน้าของสถาบันโดยตรง

          วันนี้ดิฉันขอ เทียบเคียงหน้าที่ของกรรมการสถาบัน (กรรมการสภามหาวิทยาลัย)  ระหว่างแนวปฏิรูป ที่ท่าน อ.ไพฑูรย์ (รศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์) นำเสนอไว้ในหนังสือ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย จำนวน 12 ข้อ   กับของ ร่าง พ.ร.บ. มน. (ในกำกับรัฐ)  ซึ่งมีทั้งหมด 16 ข้อ ดูซิว่า มีอะไรขาดหายไปบ้างรึเปล่า ?

 

          อ.ไพฑูรย์ ศึกษาวิเคราะห์หน้าที่ของกรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศสหรัฐ และ อังกฤษ แล้ว สรุปว่า สำหรับของไทยเรา หน้าที่ของกรรมการสถาบันในแนวปฏิรูปจะต้องตัดสินใจเป็นสำคัญในระดับสภา  และดูแลรับผิดชอบกิจการความก้าวหน้าของสถาบันโดยตรง จึงต้องมีภารกิจหลัก คือ ......

         
 ข้อ  ตามแนวปฏิรูปของ อ.ไพฑูรย์  ข้อ  ตามร่าง พ.ร.บ.มน.ในกำกับ (มาตราที่ ๒๐)

 1

กำหนดเป้าหมายและนโยบายสถาบัน

 (๑) 

วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๗

 2 วางแผนระยะยาวและวางแผนงานยุทธศาสตร์ของสถาบัน    
 3 กำหนดและดูแลงานวิชาการของสถาบันให้ก้าวหน้าสูงสุด   (๓)  อนุมัติการให้ปริญญา  ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปิญญา  และประกาศนียบัตรรวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
     (๕) อนุมัติการรับเข้าสมทบ  การจัดการศึกษาร่วม หรือการยกเลิกการสมทบ การยกเลิกการจัดการศึกษาร่วม ของสถานศึกษาชั้นสูงและสถาบันวิจัยอื่น
     (๖) อนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม หรือการยกเลิกหลักสูตรการศึกษา
 4 กำหนดและดูแลงานบริหารบุคคลของสถาบัน  (๑๐)  ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
     (๑๔) แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ ให้รักษาการแทนอธิการบดี ในกรณีที่ตำแหน่งอธิการบดีว่างลง
 5 กำหนดและดูแลทรัพย์สินและรายได้ของสถาบัน  (๑๑) กำหนดนโยบายและวิธีการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ และการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล
     (๑๒) ออกข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  การคลัง  การพัสดุ  และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 6 ดูแลงบประมาณและการใช้จ่ายเงินให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  (๑๓) อนุมัติการตั้งงบประมาณรายรับ และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
 7 คัดเลือกผู้บริหารสถาบันในตำแหน่งหลัก  (๗) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
     (๘) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
     (๙) แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการ และกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
8  ดูแลและประกันเสรีภาพทางวิชาการและความมั่นคงของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่    
 9 เป็นที่รับเรื่องอุทธรณ์ของบุคลากร    
 10 สะท้อนภาพความต้องการของสังคมสู่สถาบัน    
 11 ประเมินผู้บริหารและสถาบัน    
 12 ดำเนินการในเรื่องงานปกติของสถาบัน  (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศสำหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้
     (๔) อนุมัติการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงานตามมาตร ๘ รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานดังกล่าว
     (๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
     (๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย  ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

          ตามที่ดิฉันลองจัดกลุ่มหน้าที่ของทั้ง 2 แนวดู ก็พบว่า หน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม ร่างพ.ร.บ.มน. ในกำกับ มาตราที่ ๒๐ ไม่ปรากฎหน้าที่ในข้อ 8  9  10  11 ของแนวปฏิรูป (ตัวอักษร สีแดง)

           ซึ่งทั้ง 4 ข้อ ดิฉัน เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และอยากจะเรียนเสนอให้มีการระบุไว้ด้วย โดยเฉพาะข้อที่ 11 ที่เรามักจะเกี่ยงกันว่า เป็นหน้าที่ของใครกันแน่  ทั้งนี้ก็เพื่อให้สมกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

          ...โปรดพิจารณา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#สภามหาวิทยาลัย#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ#สภาสถาบัน

หมายเลขบันทึก: 71421, เขียน: 08 Jan 2007 @ 12:18 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)