หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๑๑ "การกำกับ ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย"

  ติดต่อ

          10.  การกำกับ  ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย

               10.1  สภามหาวิทยาลัยจะต้องวางระเบียบและกลไก เพื่อควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

               10.2  การกำกับ  ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

                       (1)  โดยระบบการกำกับของรัฐ  ได้แก่  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงบประมาณ  เป็นต้น

                       (2)  การกำกับด้วยกลไกงบประมาณ  โดยพิจารณาเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย และแผนของรัฐ

                       (3)  การกำกับด้วยนโยบายของรัฐบาล

                       (4)  การกำกับด้วยระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

หมายเลขบันทึก: 69109, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-18 14:04:43+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)