ติดต่อ

  ติดต่อ

หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๑๑ "การกำกับ ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย"

          10.  การกำกับ  ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย

               10.1  สภามหาวิทยาลัยจะต้องวางระเบียบและกลไก เพื่อควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

               10.2  การกำกับ  ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

                       (1)  โดยระบบการกำกับของรัฐ  ได้แก่  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงบประมาณ  เป็นต้น

                       (2)  การกำกับด้วยกลไกงบประมาณ  โดยพิจารณาเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย และแผนของรัฐ

                       (3)  การกำกับด้วยนโยบายของรัฐบาล

                       (4)  การกำกับด้วยระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69109, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

ความเห็น (1)