10.  การกำกับ  ตรวจสอบ โดยกลไกภายในมหาวิทยาลัย

               10.1  สภามหาวิทยาลัยจะต้องวางระเบียบและกลไก เพื่อควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

               10.2  การกำกับ  ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

                       (1)  โดยระบบการกำกับของรัฐ  ได้แก่  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงบประมาณ  เป็นต้น

                       (2)  การกำกับด้วยกลไกงบประมาณ  โดยพิจารณาเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย และแผนของรัฐ

                       (3)  การกำกับด้วยนโยบายของรัฐบาล

                       (4)  การกำกับด้วยระบบการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา