หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๘ "งบประมาณและทรัพย์สิน"

  Contact

          7.  งบประมาณและทรัพย์สิน

               7.1  รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่มหาวิทยาลัย  เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  และเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  เงินอุดหนุนดังกล่าวถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย  กรณีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่นได้  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเท่าที่จำเป็น

               7.2  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  และกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภามหาวิทยาลัย

               7.3  มหาวิทยาลัยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและทรัพย์สินได้  ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมีผู้ยกให้หรือได้มาโดยการซื้อจากเงินรายได้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

                     มหาวิทยาลัยมีอำนาจปกครองดูแล  บำรุงรักษา  ใช้และจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ  รายได้จากการดำเนินงานนี้  ถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย

               7.4  มหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริหารการเงิน  และระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ขัดแย้งกับมาตรฐานและนโยบายการบัญชีที่รัฐกำหนด

                     การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  จะต้องกำหนดเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย

               7.5  ให้มีกลไกตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้เป็นกลไกภายในมหาวิทยาลัย  และภายนอกโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ  และมีกลไกผู้ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

Post ID: 69103, Created: , Updated, 2012-06-03 16:33:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

Recent Posts 

Comments (1)

เพิ่มเติมแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน / สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยค่ะ

การจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของมหาวิทยาลัย โดยท่านอาจารย์หมอวิจารณ์