หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๗ "การบริหารงานบุคคล"

dhanarun
เป็นระบบให้คุณสำหรับผู้ทำดีมีคุณประโยชน์ที่ชัดเจน ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีกลไกให้ความเป็นธรรมต่างๆ ได้แก่ ระบบการอุธรณ์ร้องทุกข์ที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย

 

          6.  การบริหารงานบุคคล

               หลักการในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  มีแนวทางดังนี้

               6.1  บุคคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุภายหลังจากพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ  มีสถานภาพเป็น "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" โดยอาจจะเรียกชื่อว่า "ข้าราชการมหาวิทยาลัย..." หรือ "พนักงานมหาวิทยาลัย..." หรือชื่ออื่นๆ ซึ่งจะได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าข้าราชการ  การได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ให้สอดคล้องกับศักยภาพและผลิตภาพทางวิชาการที่เกิดขึ้น

               6.2  ข้าราชการและลูกจ้างประจำเดิมของมหาวิทยาลัย  สามารถเลือกสถานภาพ โดยขอเข้าสู่บุคคลากรระบบใหม่ได้ตามความสมัครใจ  ในส่วนของข้าราชการนั้น  เมื่อเปลี่ยนแปลงสถานภาพแล้ว ให้คงสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  และสิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐกำหนด

               6.3  ระบบการบริหารบุคคลให้ตราเป็นข้อบังคับ  โดยให้มีองค์กรบริหารบุคคลที่บุคคลากรมีส่วนร่วม  ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม (Merit System)  มีระบบการประเมินผลการทำงานของบุคคลากรที่ปร่งใส  เป็นระบบให้คุณสำหรับผู้ทำดีมีคุณประโยชน์ที่ชัดเจน  ขณะเดียวกันต้องจัดให้มีกลไกให้ความเป็นธรรมต่างๆ  ได้แก่ ระบบการอุธรณ์ร้องทุกข์ที่ขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#หลักการกลาง#พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ

หมายเลขบันทึก: 69102, เขียน: 24 Dec 2006 @ 11:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)