ใครพบบอกด้วย โปรดช่วยอำนวยความสะดวก

 หลังจากทำงานมาด้วยกันเป็นเวลาเกือบครบปี ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ออกทองที่ศึกษางานพืชสวนโลก เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ท่านใดพบเห็น โปรดให้ความสะดวก ผ่านตลอด ทีมงานกำลังไปศึกษาภูมิประเทศ และ ดูงานพืชสวนโลกก่อนจัดงาน นวตกรรม ๒๐๐๗

หัวหน้าทีมหน้าคุ้นๆ ใครเอ่ย

JJ