2.  ความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล

               2.1  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนการพัฒนาประเทศ

               2.2  การผลิตบัณฑิต  ควรให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปรับตัวไปตามสถานการณ์

               2.3  ให้มีกลไกการจัดสรรงบประมาณหรือกลไกการกำกับดูแล โดยองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น  เพื่อความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย