3.  ความคล่องตัวของมหาวิทยาลัย

               ให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว  โดยกลไกของสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นองค์กรในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  โดยสภามหาวิทยาลัยจะสามารถกำหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เอง  ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง  การบริหารจัดการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นเรื่องที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี  ที่จะต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป