4.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

               4.1  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย  ควรประกอบด้วย จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกนั้น  ควรประกอบด้วย ผู้แทนหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ  และผู้แทนจากภาคเอกชน  ชุมชนหรือสังคม ตามความเหมาะสมและภูมิหลังของแต่ละมหาวิทยาลัย

                     กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้แทนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมด้วย

               4.2  อธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุด  มีหน้าที่ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  และให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับดูแลอธิการบดีโดยตรง  โดยมีกระบวนการกำกับดูแลที่โปร่งใสชัดเจน

                      การได้มาซึ่งอธิการบดีต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  โดยกำหนดเป็นข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย