GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๕ "สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย"

 

          4.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย

               4.1  องค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย  ควรประกอบด้วย จำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกมากกว่าบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายนอกนั้น  ควรประกอบด้วย ผู้แทนหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ  และผู้แทนจากภาคเอกชน  ชุมชนหรือสังคม ตามความเหมาะสมและภูมิหลังของแต่ละมหาวิทยาลัย

                     กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้แทนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมด้วย

               4.2  อธิการบดีในฐานะผู้บริหารสูงสุด  มีหน้าที่ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด  และให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับดูแลอธิการบดีโดยตรง  โดยมีกระบวนการกำกับดูแลที่โปร่งใสชัดเจน

                      การได้มาซึ่งอธิการบดีต้องเป็นกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส  โดยกำหนดเป็นข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69094
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)