5.  การบริหารจัดการทั่วไป

               ให้มหาวิทยาลัยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยอาจออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อเป็นแนวทางในการออกระเบียบข้อบังคับ  และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัย