ความเห็น 123766

หลักการกลางในร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยของรัฐในกำกับ ๘ "งบประมาณและทรัพย์สิน"

เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน / สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยค่ะ

การจัดการสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของมหาวิทยาลัย โดยท่านอาจารย์หมอวิจารณ์