9.  การบริหารงานวิชาการ

               9.1  การบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ  โดยให้การดำเนินการเสร็จสิ้นที่สภามหาวิทยาลัยมากที่สุด  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานทางวิชาการที่รัฐกำหนด

               9.2  ให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำวิจัย  และนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ