8.  การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

              ให้สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  และระหว่างสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนชุมชน  สถานประกอบการ  หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน