ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (5)

บันทึกที่แล้ว ได้กล่าวถึงหัวข้อการประเมิน3 ด้าน พร้อมทั้งรายละเอียด

ครูอ้อยได้ศึกษาการจัดทำผลงานเพื่อรอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะได้หลายตอนแล้ว หากท่านผู้อ่านยังไม่ได้อ่าน เรียนเชิญอ่านบันทึกนี้ก่อน ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (4)   จะได้เข้าใจในการอ่านบันทึกนี้ต่อไป

เมื่อรู้รายละเอียดของการเตรียมหัวข้อเพื่อรอรับการประเมินแล้ว   ครูอ้อยบอกว่า หนังสือเล่มที่ครูอ้อยถืออยู่นี้  จะเป็นคู่มือประจำตัวครูอ้อยเลยก็ไม่ถูกต้องนัก  ครูอ้อยต้องวิเคราะห์ให้คล้อยตามแนววิธีการสอนของครูอ้อยเองด้วย

ท่านผู้อ่านแต่ละท่านที่เตรียมรอรับการประเมินแบบครูอ้อย  บางท่านก็สาขาวิชาต่างๆกันไป ต้องศึกษาสาขาวิชาของตนเองเสียก่อน  แล้วจึงจัดทำรายละเอียดที่ถืออยู่นี้ให้เข้ากับสาขาวิชาของตนเอง

เช่น...ครูอ้อย...สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา  ครูอ้อยต้องวิเคราะห์  หลักสูตร  โครงสร้างของหลักสูตร  สื่อ  อุปกรณ์ แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิควิธีการ  ตลอดจนการวัดผล  ว่าสมควรจะใช้แบบใด  ด้วย

แต่  ด้านที่  1  เป็นการกล่าวถึงวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูอ้อยต้องอ่านหนังสือ  การเสริมสร้างวินัย  การเสริมสร้างคุณธรรม  การเสริมสร้างจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย

ซึ่งครูอ้อยเคยจัดทำในการรอรับการประเมิน  อาจารย์ 3 เชิงประจักษ์  มาบ้างแล้ว

จึงต้องนำของเก่านี้มา  ปัดฝุ่น  ตกแต่งเสียใหม่ให้ทันสมัย  และใช้ได้ในโอกาสต่อไป  ครูอ้อยจะนำเสนอ  ....โปรดติดตาม

แต่วันนี้  จะกล่าวถึง  พฤติกรรมการรักษาวินัย  มี 20ข้อ  ต้องจัดทำร่องรอยให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

1.  การวางแผนในการใช้เวลา

2.  การเข้าประชุมตรงเวลา

3.  การคืนเงินยืมตรงเวลา

4.  ทำงานได้กับทุกคร

5.  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน

6.  เอาใจใส่ครอบครัว

7.  คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

8.  ปฏิบัติตามกฎหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค

9.  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

10.  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา

11.  ให้บริการเท่าเทียมกัน

12.  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน

13.  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา

14.  ทำงานผลงานวิชาการด้วยตนเอง

15.  ไม่มีผลประโยชน์ทางการค้าธุรกิจใดๆ

16.  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

17.  ไม่ทำผิดกฎหมายแม้เพียงเล็กน้อย

18.  มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี

19.  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย

20.  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

เรียนเชิญท่าน...อ่าน..และวิเคราะห์..ว่าท่านจัดทำร่องรอย  แห่งการปฏิบัติของท่านได้อย่างไร

ครูอ้อยก็จะจัดทำไปพร้อมๆกัน  จะเห็นได้ว่า  เพียงหัวข้อเดียว  ยังต้องมีตัวบ่งชี้มากมาย

ขอเป็นกำลังใจ  ซึ่งกันและกันค่ะ  สู้สู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 68702, เขียน: 22 Dec 2006 @ 06:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)