• บทนำ

           ผมสอบเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.ได้เมื่อปี ๒๕๔๔ และเข้ามารับหน้าที่บริหารโรงเรียนเชียงกลมวิทยาแห่งนี้ วันที่ ๙ ก.พ.๒๕๔๔ (พร้อมกับรัฐบาลทักษิณ๑) แรกเริ่มเข้ามาก็พอทราบภูมิหลังโรงเรียนนี้บ้างเพราะอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่ผมเป็นครู เป็นรอง ผอ. บริบทโรงเรียนมัธยมประจำตำบลคงจะเหมือน ๆ กันทั่วประเทศ คือ อยู่ห่างไกลความเจริญ นักเรียนขาดโอกาส ผู้ปกครองทำอาชีพเกษตรและยากจน นักเรียนอยู่ตามหมู่บ้านต้องมาโรงเรียนด้วยรถโดยสารแบบเหมารายเดือน เลิกเรียนต้องรีบกลับบ้าน โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ตไม่มีใช้ มีคอมพิวเตอร์ที่ได้มาสมัยปฏิรูป(รัฐมนตรีสุขวิช รังสิตพล)อยู่ ๑๐ เครื่อง(จอดำ) สำหรับสอนนักเรียน มีคอมฯให้ครูใช้ในด้านธุรการ วิชาการอยู่ประมาณ ๕ เครื่อง นักเรียนมี๕๘๐(ม.๑-๖) ครู ๒๕ คน(รวมครูอัตราจ้าง) ลูกจ้างประจำ ๔ คน จำนวนนักเรียนจะบ่งบอกถึงเงินอุดหนุนและงบประมาณที่จะได้รับ ตึกอาคารเรียนมีเพียงพอตามสภาพชนบท ห้องสมุดมีสภาพไม่ค่อยพร้อม นักเรียนไม่ค่อยไปใช้บริการ โรงอาหารสร้างเอง หลังคาต่ำ ร้อน และไม่เหมาะในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ผมเองเรียนป.โทมาทางด้านบริหารการศึกษา จึงประชุมครู และทำแบบประเมินการพัฒนาองค์กร โดยใช้เทคนิค MIR และ SWOT ในวันแรกที่ประชุมครู รวมทั้งให้นักเรียน กรรมการสถานศึกษาได้ตอบแบบสำรวจด้วย    ขอขยายความเพิ่มเติมในส่วน M คือ Maintain อะไรดีที่ควรคงไว้ I คือ  Increase อะไรที่ควรทำเพิ่มเติม และ R คือ Reduce อะไรที่ไม่เหมาะสมควรตัดออก เมื่อประมวลผลแล้วจะได้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายเป็นโจทย์ และต้นทุนทางคุณค่าที่เรามี เพื่อให้เราได้คิดพัฒนาซึ่งมาจากความคิดของบุคลากรภายใน นำมาจัดกลุ่มเรียงลำดับความสำคัญแล้ว ท่านเชื่อหรือไม่ว่า แนวคิดการพัฒนาด้าน ICT ขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ เลย ซึ่งก็ตรงกับความชอบและศักยภาพที่ผมมีและเป็นอยู่ จึงตัดสินใจเดินหน้า ต่อสายโทรศัพท์(โชคดีที่โทรศัพท์ขยายคู่สายผ่านตำบลเชียงกลมและค่าใช้จ่ายสายแรกกรมสามัญจ่ายให้) ต่อมาเพิ่มอีก ๒ คู่สายเพื่อใช้กับโทรสาร และ อินเตอร์เน็ตแยกจากกัน โชคดีอีกอย่างที่เรามีครูวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ คน จึงกำหนดให้วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕ (ซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงเรียน)ต้องเปิดใช้เว็บไซด์ของโรงเรียน และมีการอบรมครูให้ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและใช้อินเตอร์เน็ตได้ทุกคน  และโชคดีอีกที่ครูส่วนมากมีอายุน้อยอยู่ในวัยหนุ่มสาว และสามารถรับการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว การขับเคลื่อนด้าน ict เราจึงไปอย่างก้าวกระโดดมาก

ที่เล่ามาเป็นเพียงจุดเริ่มที่ทำให้เราเริ่มต้นอย่างมีแบบแผน มีขั้นตอน แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง แต่ทุกอย่างกีราบรื่นเป็นไปตามที่พวกเราคาดหวัง มีบ้างที่ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องย่อมมีผู้ต่อต้าน แต่ก็น้อยมากและสุดท้ายก็รับได้

คงขอเอาไว้ต่อครั้งหน้านะครับ มีข้อคิดเห็นอย่างไร หรือต้องการรายละเอียดใด หรืออยากให้รวบรัดอย่างใด ก็ให้ข้อคิดเห็นมาได้ ขณะนี้ที่โรงเรียนต้องเตรียมการเข้าค่ายพักแรม วันศุกร์(๒๒ ธ.ค.)นี้ นศ.ป.โท บริหาร ม.ราชภัฎเลย ขอมาดูงานและเชิญผมเป็นวิทยากร คงต้องแบ่งเวลาเตรียมการนำเสนอด้วย

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น