วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ถนนพระอาทิตย์ ป้อมสุเมรุ สวนสันติชัยปราการ   ซึ่งจ๊ะจ๋าได้เข้าร่วมงานที่นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเด็กและเยาวชนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทำดีให้แก่เยาวชนคืองานมหกรรมเยาวชน 60 ปี 60 ล้านความดี เริ่มที่เด็กและเยาวชน เกิดการร่วมกันจัดงานระหว่างผู้ใหญ่ใจดีและเด็ก เยาวชน ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายแกนนำเยาวชน 16 เครือข่าย คือ
 1. เครือข่ายยุวเกษตรกร                                                 
 2. เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย        
 3. เครือข่ายเด็กสลัม/ ชุมชน                         
 4. เครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้                       
 5. เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา             
 6. เครือข่ายการศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับชาวไทยภูเขา
 7. เครือข่ายโครงการ 18 ปีมีดีเพื่อชาติ
 8. เครือข่ายเด็กและเยาวชนยุติความรุนแรง 3 จังหวัดชายแดนใต้      
 9. ชมรมเยาวชนคนตาบอดไทย
 10. กลุ่มเยาวชนพัฒนาประชาธิปไตย               
 11. เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า
 12. เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก
 13. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกาญจนาภิเษก
 14. เครือข่ายจิตอาสา เพื่อจิตวิญญาณ
 15. กลุ่มนักเรียนรวมกาน...เฉพาะกิจ                
 16. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
และกลุ่มเยาวชนอำนวยการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่
 1. สำนักข่าวเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด
 2. ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม (Y-ACT)
 3. โครงการนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)
 4. เครือข่ายเยาวชนรักดี (rak-dee-club)
 5. สถาบันส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (BLACKBOX)
 6. ชมรมเกสรลำพู
           โดยมีความหวังว่างานมหกรรมในครั้งนี้จะ  เป็นโครงการที่ รวม พลังความร่วมมือของภาคี เครือข่ายเยาวชน  เพื่อให้เกิดการเชื่อมร้อยประเด็น เด็กและเยาวชน ที่ สสส. และภาคี ร่วมกันดำเนินงานมาตลอดในช่วงปี 2549 ที่ผ่านมา  เพื่อสื่อสารกับสังคมวง-กว้าง รวมถึงการรวมพลังในครั้งนี้เพื่อ ผลักดันนโยบายสาธารณะด้านเด็กและเยาวชน โดยผ่านแกนนำเยาวชน กลุ่มต่างๆ ที่เป็น ผู้ขับเคลื่อนสังคมอยู่ในทุกภูมิภาค ที่จะได้มาเชื่อมร้อย ร่วมเรียนรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคตร่วมกัน
        จริงๆ แล้ว งานนี้จัด 3 วันคะ คือ 15-17 ธันวาคม 2549 และจากกำหนดการที่ได้รับทำให้เห็นถึงความอลังการ งานสร้าง และความร่วมไม้ร่วมมือในการทำงาน มีกิจกรรมมากมาย ทั้งทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งวัน เพื่อนำประเด็นที่ได้ผลักดันนโยบายที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของเครือข่ายเด็กและเยาวชน         จ๊ะจ๋าได้ไปเพียงวันเดียวคือวันเปิดงาน และได้เก็บภาพและรายละเอียดได้อย่างมากมาย โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมสำคัญ อยู่ 2 กิจกรรมคือ

      1. เป็นพิธีเปิดโดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ. สุรยุทธ์  จุลานนท์ พร้อมกันนั้นท่านได้ให้คำขวัญวันเด็กที่จะถึงนี้ในปี 2550  ว่า คุณธรรม นำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข  นอกจากนี้ท่านนายกยังได้ร่วมกิจกรรมกับตัวแทนเยาวชนทั้ง 16 เครือข่าย ด้วยการพ้นสีลงบนป้าย โดยเขียนคำว่า คุณธรรม  เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ด้วย (ภาพบรรยากาศของงาน)

 

     2. หลังจากนั้นในช่วง 10.30 น.-12.00น. เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ประเด็น ถนนเด็กเดิน โดยเครือข่าย Child Watch  ซึ่งในวงคุยกันบทเวทีนี้เป็นผู้แทนเด็ก 6-7 จังหวัด ณ เวทีสวนสันติชัยปราการ ซึ่งจากที่ได้ฟัง ต้องยอมรับว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีความหลากหลายทั้งทางด้านแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่มีถูกและผิด แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เรียกได้ว่าเสริมพลังซึ่งกันและกัน ที่ประเด็นคำถามที่น่าสนใจและผู้แทนจากแต่ละจังหวัดสามารถตอบได้อย่างฉะฉาน ตรงไปตรงมา รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ตนได้ทำและยอมรับแนวคิดของเพื่อนๆ  เพื่อจะนำไปปรับใช้ในจังหวัดตน (ดูได้จากภาพด้านล่าง)

  

        ในภาพรวมช่วงเช้าเป็นไปได้ด้วยดี  ซึ่งบางส่วนยังมีการจัดบูธเพิ่มเติม ทำให้ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้เดินดูงานเพียงบางส่วนเท่านั้น  ไม่ทั้งหมด และลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ สสส. แล้วว่างานครั้งนี้น้องๆ จากหลายเครือข่ายดำเนินงานกันเองเลยเหรอ ได้คำตอบว่า ส่วนใหญ่น้องๆ เค้าจัดเอง เพราะเค้าถือว่า งานนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานมหกรรมเด็กและเยาวชน  ต้องเต็มที่กันหน่อย !!!   มีภาพบรรยากาศเก็บตกมาฝากคะ

            

 งานนี้สำหรับเยาวชนอย่างแท้จริง     มุมแสดงผลงานการประกวดวาดภาพ

       

 หนึ่งในผลงานของเยาวชนของเราคะ  น้องๆ จากชมรมเยาวชนคนตาบอดไทยช่วยกันจัดบูธ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaihealth.or.th/youngexpo/about.php