1.การศึกษาเกี่ยวกับศาสนา – วิธีการศึกษา (RELIGIOUS STUDIES – METHODOLOGY)

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.การศึกษาเกี่ยวกับศาสนา – วิธีการศึกษา (RELIGIOUS  STUDIES – METHODOLOGY)

Author By  Prof. Dr.  Paitoon  Patyaiying

แปลโดย.  อุทัย  เอกสะพัง

1. วิธีการทางมานุษยวิทยา (Anthropological  Method)

      การศึกษาภาคสนามทางมานุษยวิทยาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ได้เข้ามาแทนที่วิธีการค้นคว้าเพื่อการศึกษาศาสนา  นักมานุษยวิทยาเหล่านั้นได้นำเอาวิธีการมาสู่แสงสว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมจำนวนมหาศาลของข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาและเกี่ยวกับสังคมสมัยใหม่

        ข้อมูลเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์มากในการหาแหล่งกำเนิดของความเชื่อทางศาสนาและประเพณี E.B. เทย์เลอร์ (1832-1917) ในงานคลาสสิกของเขาวัฒนธรรมดั้งเดิมนำเสนอวิทยานิพนธ์ว่าความเชื่อเรื่องผีเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดและการพัฒนาแนวคิดเรื่องศาสนา  ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และการนับถือพระเจ้าเป็นเพียงขั้นแรกของบันไดที่จะไปสู่แนวคิดการนับถือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว (​​monotheism)

        หนึ่งในไทเลอร์ที่เป็นเพื่อนรุ่นร่วมสมัยคือ (John Lubboch).(1834-1913)และเขาคือผู้ที่พยายามอธิบายวิวัฒนาการของศาสนาด้วยหลักฐานทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา

แผนการปฏิวัติของเขาโดยที่เขาได้บรรยายการเติบโตของศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยใหม่ดังนี้: ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า( Atheism) > ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์(Fetishism  )> ความเชื่อทางธรรมชาติ (Nature  Worship)  > Totemism(การบูชาสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษ )>ความเชื่อเรื่องหมอผีหรือคนทรงเจ้า (Shammanism)> ความเชื่อเรื่องมานุษยรูปนิยม(Anthropomorphism)> ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว (Monotheism)>  ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเชิงจริยธรรม(Ethical Monotheism).

        หนังสือของเขาได้กลายเป็นที่มาของอารยธรรมและสภาพดั้งเดิมของมนุษย์ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่มือสำหรับการเรียนรู้วิวัฒนาการในทางมานุษยวิทยาแต่นั้นมา

ซึ่งในทางทฤษฎีวิวัฒนาการ(Evolutionism) ทางศาสนาได้พบกับการต่อต้านอย่างรุนแรง

 ไม่ได้เป็นบทความของความเชื่อในหมู่นักมานุษยวิทยาอีกต่อไป

        ดังนั้นนักมานุษยวิทยาชาวสก็อตชื่อแอนดรูว์แลง (2387-2455) ค้นพบความเชื่อในยุคแรกเกี่ยวกับพระเจ้าองค์เดียว (Urmonotheismus) (ยุคดึกดำบรรพ์ monotheism) ในหมู่ชนเผ่าดึกดำบรรพ์ต่าง ๆ บนพื้นดินที่พวกเขายังคิดว่าพระเจ้าในฐานะผู้สร้างและผู้บัญญัติกฎเกณฑ์แห่งจักรวาล  พวกเขาได้ต่อต้านการวิวัฒนาการของนักวิชาการนิกายโรมันคาทอลิกกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อทฤษฎีการย่อยสลาย  ตามทฤษฎีนี้กลุ่มคนที่อยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของการปฏิวัติของพระเจ้าชั้นสูงเสมอ  นี่สอดคล้องกับแนวคิดของคริสเตียนเกี่ยวกับการตกสู่บาปของมนุษย์

        นักชาติพันธุ์วิทยาชาวเยอรมันและนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกชื่อวิลเฮล์มชมิดท์ (2411-2497) ได้นำหลักฐานที่เป็นรูปธรรมไปสู่การเปิดเผยแบบ (monotheistic) ดั้งเดิมจากการศึกษาของสังคมมนุษย์ดั้งเดิมในอเมริกาใต้  แอฟริกาและมหาสมุทรอินเดียนั้น

การศึกษาทางมานุษยวิทยาเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการตกลงกันอย่างน้อยกับความจริงที่ว่าศาสนาดั้งเดิมไม่ได้เป็นเพียง "ขั้นตอน" ในการวิวัฒนาการของศาสนาที่ "สูงขึ้น"; หากแต่เป็นโหมดที่โดดเด่นของความรู้และการคิดซึ่ง Paul Radin (1883-1959) มุ่งเน้นความสนใจไปที่การมีส่วนร่วมของนักคิดในเผ่าที่สร้างสรรค์เพื่อการสร้างตำนานทางศาสนาของมนุษย์ชาติ

ศาสนาดั้งเดิมได้ปรับขนาดความลุ่มลึกของแนวคิดทางปรัชญาและความแม่นยำเชิงตรรกะมากมาย

        ดังนั้น เรดิน ( Paul Radin)จึงได้พยายามคลี่คลายความสามารถด้านลบออกจากแนวคิดเรื่องความดื้อรั้นที่เป็นกฎกติกาของศาสนา

นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสร่วมสมัยชื่อ (Claude Levi Strauss) ได้เสนอมองคิดของเขาก้าวไปอีกขั้นจาก Radinนั้น.  โดยเขาเน้นมากขึ้นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่างโหมดการคิดแบบดั้งเดิมและแบบซับซ้อนของความเชื่อทางศาสนา

        นอกจากนี้เขายังคิดค้นวิธีการวิเคราะห์ตำนานต่าง ๆ ทางศาสนาด้วย

งานที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดของเขาคือ(The Savage Mind).(1962) เกี่ยวข้องกับระบบการจำแนกประเภทที่คนโบราณใช้เพื่อจัดระเบียบวัตถุและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของพวกเขาเอง  หลังจากการจัดระบบหมวดหมู่ของพวกเขาได้ถูกกำหนดในแง่ของโครงสร้างสัญลักษณ์  ตำนานและพิธีกรรม  นับเป็นโครงสร้างที่ใช้ภาพประกอบอย่างที่เป็นรูปธรรมสำหรับแนวคิดเชิงนามธรรมนั้น

        อย่างไรก็ตาม (Levi-Strauss )ได้กล่าวอ้างอย่างถกเถียงว่าตำนานดั้งเดิมและพิธีกรรมเหล่านี้มีทั้งเหตุและผลมากพอ ๆ กับประเภทของวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่  ตามที่เขาบอกว่าวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้ถูกเลือกอยู่ในบริเวณที่เป็นสิ่งให้ประโยชน์ แต่เนื่องจากเป็นความเหมาะสมในการใช้เหตุผลเชิงอุปมามากกว่า

ถ้าแนวคิดของ Levi-Strauss เป็นสิ่งที่รักษาไว้ได้เกี่ยวกับความคิดเรื่องความเหนือกว่าและความชั่วร้ายของศาสนานั้นเป็นเพียงอคติเท่านั้น

        แต่นักวิจารณ์ของเขาได้ชี้ให้เห็นถึงการวางแนวทางปัญญาของโครงสร้างของเขาเกี่ยวกับความประมาทอันเป็นปัจจัยทางสังคมและอารมณ์ของมนุษย์  ซึ่งยังคงเป็นข้อโต้แย้งพื้นฐานของเขาเกี่ยวกับศาสนาดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์และมีความซับซ้อนตามมุมมองของโลกที่ยึดมั่นกับนักมานุษยวิทยากลุ่มล่าสุดเช่น Evans-Pritchard, Susanne K. Langer เป็นต้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (1)

ยอดไปเลยครับ