ชีวิตที่พอเพียง 3698a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๑๓ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เป็นสัปดาห์แรกที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเป็นศูนย์ แบะเป็นช่วงเฝ้าระวัง ว่าการผ่อนคลายมาตรการจำกัดกิจกรรม จะทำให้โควิด ๑๙ กลับมาระบาดเพิ่มหรือไม่

ชีวิตที่พอเพียง 3698a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๑๓ – ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓

๑๔ พฤษภาคม

เช้าออกไปประชุมคณะกรรมการสรรหา ผอ. บพท. ที่สอวช. สามย่าน บ่ายที่บ้านฝนตกหนัก   

๑๕ พฤษภาคม

วารสาร Science ฉบับวันที่ ๑๕ พฤษภาคมตีพิมพ์บทความเรื่อง RNA-dependent RNA polymerase ของ SARS-CoV-2 ที่เป็นความรู้ที่นำไปสู่การผลิตยาและวัคซีน (๑)   เรื่องความก้าวหน้าของระบาดวิทยาจากการระบาดของโควิด ๑๙ (๒)   เรื่องกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมการแชร์ข้อมูลและตัวอย่างเชื้อไวรัส(๓)     เรื่องeither-or world ในบทบรรณาธิการ น่าอ่านมาก (๔)  และเรื่องการพัฒนาวัคซีนด้วยความไวของฟ้าแลบ (๕)   อ่านวารสารนี้ประเทืองปัญญากว่าเสพข่าวทั่วไปมาก       

บ่ายประชุมประจำสัปดาห์ ของ สคส. โดยใช้ MS Teams   ค่ำประชุม onlinePMAC IOCโดยมีผู้เข้าประชุมจากหลายประเทศ     

๑๖ พฤษภาคม ( เสาร์)

ประชุมสภา มอ. ผ่าน Zoom   บ่ายประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุราชการมอ.

 บทความใน BBC ว่า overreaction ช่วยให้เวียดนามป้องกันการระบาดได้ (๖)    เริ่มมีรายงานว่า การติดโรคโควิด ๑๙น่าจะสร้างภูมิคุ้มกันระยะยาว (๗) 

๑๗ พฤษภาคม (อาทิตย์) )      

วิทยุ FM 101 talk สัมภาษณ์ ศ. นพ. ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์ ว่าการได้รับการปลูกฝี บีซีจี ป้องกันวัณโรค อาจกระตุ้นกลไกระบบภูมิคุ้มกันทำให้คุ้มกันโควิด ๑๙ ได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยได้รับ บีซีจี   

ผลการวิจัยในสหรัฐบอกว่าการใช้พลาสม่าของผู้ฟื้นจากโควิด ๑๙ ในผู้ป่วยโควิด ๑๙ อาการหนัก ได้ผล และปลอดภัย(๘)    ข่าวบอกว่ากัมพูชาไม่มีผู้ป่วยรายใหม่มาครบเดือน  และผู้ป่วยรายสุดท้ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว    และมีข่าวยา Nafamostat รักษาโควิด ๑๙ ได้ผลดี (๙)    ข่าวคนติดเชื้อที่ฟื้นจากโรคมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-19เป็นข่าวดีต่อการพัฒนาวัคซีน และต่อการมีภูมิคุ้มกันหมู่ (herdimmunity) (10) 

อดีต ปธน. โอบามา กล่าวสุนทรพจน์ใน HBCU virtual graduation ceremony (11) 

  

๑๘ พฤษภาคม

ฝนตกหนักตั้งแต่ ๖ น.   กรมอุตุฯ ประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนในวันนี้    เพราะลมเปลี่ยนทิศมาสองสามวันแล้ว   

สายประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอววน.   บ่ายประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการ 3 PMU    ประชุม ทางไกลทั้งหมด  

๑๙ พฤษภาคม

เช้าประชุมทางไกลกับ สกสว.เรื่องการถอดบทเรียนโครงการ sQip   

ข่าวดีจากการทดสอบวัคซีนระยะที่ ๑ ในคน (๑๒)     ข่าวผลตรวจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด ๑๙มีพยาธิสภาพของร่างกายหลายระบบ  ไม่เฉพาะระบบทางเดินหายใจ  ที่ร้ายคือทำให้เกิดการอักเสบภายในหลอดเลือด (๑๓)    สภาพใหม่ของการเงินโลก (๑๔)    โควิด๑๙ จะปลี่ยนโลกอย่างไร (๑๕)

๒๐ พฤษภาคม

ประชุมทางไกลกับทีมศิริราชทั้งวัน เช้า R2R   บ่าย SiCORE-M

Pandemic กับการล่มสลายของมหาอาณาจักร(๑๖) 

      

 

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตายสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๑๓ พฤษภาคม

   ๐

 ๓,๐๑๗

 ๕๖

๔,๒๖๔,๖๔๙

 ๒๙๑,๙๗๒   (๑๗ น.)

๑,๓๖๙,๙๖๔/๘๒,๓๘๗

๑๔

   ๑

 ๓,๐๑๘

 ๕๗

๔,๓๔๘,๕๐๗

 ๒๙๗,๑๙๒ (๑๗ น.)

๑,๓๙๐,๗๖๔/๘๔,๑๓๖

๑๕

   ๗

  ๓,๐๒๕

  ๕๗

๔,๔๔๓,๗๒๘

 ๓๐๒,๔๒๖ (๑๗ น.)

๑,๔๑๗,๘๘๙/๘๕,๙๐๖

๑๖

   ๐

  ๓,๐๒๕

  ๕๗

๔,๕๔๓,๕๓๕

 ๓๐๗,๗๐๕(๑๖ น.)

๑,๔๔๓,๓๙๗/๘๗,๕๖๘

๑๗

   ๓

  ๓,๐๒๘

   ๕๗

๔,๖๒๖,๑๐๙

 ๓๑๑,๐๘๖ (๑๖ น.)

๑,๔๖๔,๐๕๗/๘๘,๔๗๓

๑๘

   ๓

  ๓,๐๓๑

   ๕๗

๔,๗๒๔,๓๕๖

 ๓๑๕,๔๒๓  (๑๘ น)

๑,๔๘๖,๗๔๒/๘๙,๕๖๔

๑๙

   ๒

 ๓,๐๓๓

   ๕๗

๔,๘๑๒,๓๔๓

  ๓๑๘,๖๑๑ (๑๖ น.)

๑,๕๐๘,๑๖๘/๙๐,๓๓๘

๒๐

    ๑

 ๓,๐๓๔

   ๕๗

๔,๘๙๖,๙๓๔

 ๓๒๓,๒๓๕ (๑๖ น.)

๑,๕๒๗,๗๒๓/๙๑,๘๗๒

 

เป็นสัปดาห์แรกที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเป็นศูนย์     แบะเป็นช่วงเฝ้าระวัง ว่าการผ่อนคลายมาตรการจำกัดกิจกรรมจะทำให้โควิด ๑๙ กลับมาระบาดเพิ่มหรือไม่

วิจารณ์ พานิช

๒๐ พ.ค. ๖๓                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)