แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงเว็บไซต์

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำเว็บไซต์

กรมส่งเสริมการเกษตร  มีเป้าหมายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุข  จากการประกอบอาชีพ  มีรายได้  สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยยึด  เกษตรกร"  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในการปฏิบัติงานให้สามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  มีหลายยุทธศาสตร์  หลายแนวทาง  ที่จะดำเนินการ  เป็นต้นว่า  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่งเสริมการผลิตและการตลาด  นโยบายการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ  ภัยธรรมชาติ  และสุดท้ายแนวนโยบายด้านบริหารจัดการบุคลากร

web 1.jpg

          ในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  ซึ่งมีการปรับลดกำลังคนลงทุกปี  ปริมาณบุคลากรลดลงมาก  จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพของคนให้มีคุณภาพมากขึ้น  ทำงานได้มากขึ้น  ดังนั้น  ระบบสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

          วันที่  15  ธันวาคม  2549  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  ในจังหวัดนครพนม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในเวทีประมาณ  30  คน  ประกอบด้วยพนักงานคอมพิวเตอร์  และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของอำเภอ  วัตถุประสงค์หลักในการจัดเวทีในครั้งนี้  1)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถบริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  2)  เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

web 2.jpg

          วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เริ่มจากท่านเกษตรจังหวัดนครพนม  ในฐานะคุณเอื้อ (CKO)  ได้ให้ข้อคิดว่า  เรามีคนน้อยลง  แต่ผลงานต้องเพิ่มขึ้นทุกปี  จึงจำเป็นต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  ซึ่งขณะนี้มีระบบอินเตอร์เน็ตครบทุกอำเภอแล้ว  แต่ละอำเภอประสบผลสำเร็จไม่เหมือนกัน  จึงขอให้นำผลสำเร็จมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้          ผมและคุณชัยยงค์  ขันโมลี  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว  คุณอุดร  ไพศาล  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว  และคุณชุมพล  แย้มวิจิตรจรรยา  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว  ทำหน้าที่คุณอำนวย  และทำหน้าที่คุณลิขิต  สับเปลี่ยนกันโดยใช้วิธีการง่าย ๆ  ดังนี้

          1. ให้น้อง ๆ  พนักงานธุรการ  ที่รับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์  จากทุกอำเภอ  หอบหิ้วเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  มาเรียนรู้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของอำเภอ  ซึ่งทำหน้าที่เป็นคุณกิจ (ผู้ปฏิบัติจริง)

web 2.1.jpg  

         2. ในการจัดทำเว็บไซต์ของอำเภอ  ดำเนินการมาครบทุกอำเภอได้  1  ปีเต็มแล้ว  แต่ละอำเภอประสบผลสำเร็จแตกต่างกัน  จึงให้แต่ละอำเภอที่ประสบผลสำเร็จ  (Best  practice)  มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  เช่น

                   2.1 คุณธีรพัฒน์  ชูสกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม  ประสบผลสำเร็จและมีความชำนาญในการตกแต่งรูปภาพในเว็บไซต์  การแต่งภาพให้คมชัด

web 3.jpg

                     2.2  คุณอัครเดช  ภูกองแข  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  สำนักงานเกษตรอำเภอปลาปาก  ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ด้านข้อความ  ด้านตัวอักษร  ข้อความสี  ข้อความเคลื่อนไหว

web 4.jpg   

                 2.3  คุณอุทิศ  สีสนิท  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอวังยาง  ประสบผลสำเร็จในด้านการวางระบบ  การจัดเก็บข้อมูล  การสืบค้น  การเชื่อมโยงเครือข่าย  การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

          พวกเราให้ทั้ง  3  คน  มาเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จพร้อมกับฝึกปฏิบัติไปด้วย  ทำให้บรรยากาศ  เป็นกันเอง  เข้าใจง่าย  สอบถามได้สบาย  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากร  ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้  ได้พัฒนาตนเอง  สุดท้ายเราตกลงกันไว้ว่าจะมาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุก  2  เดือน  เพื่อพัฒนางาน  พัฒนาตนเอง  คนน้อย  งานเยอะ  เราจะใช้เครื่องมือ  IT   เข้ามาช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายให้ได้

web 5.jpg  web 6.jpg  web 7.jpg

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
      เยี่ยมมากเลยครับ
  • ขอชื่นชมด้วยคนค่ะ
ดีจริงนะคะที่เราสามารถดึงศักยภาพผู้รู้(ตัวจริง) มาลปรร.สร้างความภาคภูมิใจให้องค์กรและสร้างการแบ่งปันความรู้กัน ขอชื่นชมการขยายวงการจัดการความรู้ของจังหวัดนครพนมไปอีก ทีมงานเก่งมากคะ

หมายเลขบันทึก

67494

เขียน

15 Dec 2006 @ 16:03
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 12:40
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก