มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 9) โมดูล Medications

โมดูล Medications เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลยา และการให้ภูมิคุ้มกัน Immunization

#Resource Medication ข้อมูลยา

#Resource MedicationRequest การสั่งยา

#Resource MedicationDispense การจ่ายยา การปรุงยา

#Resource MedicationAdministration การบริหารยา การใช้ยา

#Resource MedicationStatement บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบันและอดีต

Resource MedicationKnowledge การจัดกลุ่มประเภทยา ภาพ ราคา บรรยายลักษณะยา ข้อห้ามใช้

Resource Immunization ข้อมูลการให้ภูมิคุ้มกัน การให้วัคซีน

Resource ImmunizationEvaluation การประเมินการให้ภูมิคุ้มกัน

Resource ImmunizationRecommendation ข้อมูลภูมิคุ้มกัน วัคซีนที่แนะนำ

#Resource Medication ข้อมูลยา มีชื่อสารเคมี รูปแบบยา, Dosage Form , Strength , บริษัทผู้ผลิต , LotNumber , วันหมดอายุ

http://hl7.org/fhir/medication.html

Medication Codes ใช้รหัส Substance ของ SNOMED CT

http://www.hl7.org/fhir/valueset-medication-codes.html

Dosage Form ใช้รหัสของ SNOMED CT

http://www.hl7.org/fhir/valueset-medication-form-codes.html

ในประเทศไทย อาจใช้รหัส Thai Medicines Terminology (TMT) ซึ่งรวบรวมข้อมูลยาชื่อทางการค้า ชื่อสามัญของยาที่ใช้ในประเทศไทย และมีกระบวนการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก2สัปดาห์

ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2563 ยาในประเทศไทย มีชื่อทางการค้า(Trade Product) ประมาณ 28000 รายการ ชื่อสามัญ(Generic Product) ประมาณ 8500 รายการ

รายการข้อมูลยาในประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จาก

http://this.or.th/tmtrf_downloads.php

#Resource MedicationRequest การสั่งยา

http://hl7.org/fhir/medicationrequest.html

ใคร สั่งยาอะไร ให้ใคร สั่งทำไม ใช้ยาอย่างไร Who ? What ? Whom ? Why ? How ?

ถ้าไม่มียาที่สั่ง ยอมให้ใช้ยาอื่นทดแทนหรือไม่

Medication Codes ใช้รหัส Substance ของ SNOMED CT

http://www.hl7.org/fhir/valueset-medication-codes.html

Dosage Form ใช้รหัสของ SNOMED CT

http://www.hl7.org/fhir/valueset-medication-form-codes.html

ผู้สั่งยา Performer Role Codes ใช้รหัสของ SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-performer-role.html

เหตุที่ให้ยา Condition/Problem/Diagnosis Codes ใช้รหัสของ SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-condition-code.html

#Resource MedicationDispense การจ่ายยา การปรุงยา

http://hl7.org/fhir/medicationdispense.html

Medication Codes ใช้รหัส Substance ของ SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-medication-codes.html

เชื่อมโยง อ้างถึง ข้อมูลการสั่งยา Resource MedicationRequest

กรณีที่ไม่มียาตามที่ Request มีการSubstitution ใช้ยาตัวอื่นแทนหรือไม่

#Resource MedicationAdministration การบริหารยา การใช้ยา

http://hl7.org/fhir/medicationadministration.html

กรณีที่งดใช้ยา Reason Medication Not Given Codes ใช้รหัส SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-reason-medication-not-given-codes.html

Medication Codes ใช้รหัส Substance ของ SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-medication-codes.html

ตำแหน่งอวัยวะที่ให้ยา Anatomical Structure for Administration Site Codes ใช้รหัส SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-approach-site-codes.html

ช่องทางการให้ยา Route Codes ใช้รหัส SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-route-codes.html

วิธีบริหารยา Administration Method Codes ให้กิน ฉีด ทา สูดดม ใช้รหัส SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-administration-method-codes.html

#Resource MedicationStatement บันทึกรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ ในปัจจุบันและอดีต

http://hl7.org/fhir/medicationstatement.html

สถานะ ปัญหา การให้ยา Drug Therapy Status codes ใช้รหัส SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-reason-medication-status-codes.html

Medication Codes ใช้รหัส Substance ของ SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-medication-codes.html

เหตุที่ให้ยา Condition/Problem/Diagnosis Codes ใช้รหัสของ SNOMED CT

http://hl7.org/fhir/valueset-condition-code.html

Resource MedicationKnowledge การจัดกลุ่มประเภทยา ภาพ ราคา บรรยายลักษณะยา ข้อห้ามใช้

http://hl7.org/fhir/medicationknowledge.html

Resource Immunization ข้อมูลการให้ภูมิคุ้มกัน การให้วัคซีน

http://hl7.org/fhir/immunization.html

Resource ImmunizationRecommendation ข้อมูลภูมิคุ้มกัน วัคซีนที่แนะนำ

http://hl7.org/fhir/immunizationrecommendation.html

Resource ImmunizationEvaluation การประเมินการให้ภูมิคุ้มกัน

http://hl7.org/fhir/immunizationevaluation.html

นอกจากนี้ ในโมดูลMedications ยังมี Resourceจำนวนมาก ที่เกี่ยวกับยา แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นฉบับร่าง ยังไม่สมบูรณ์

Resource Dosage วิธีการใช้ยา Sig

http://hl7.org/fhir/dosage.html

Resource MedicinalProduct

http://hl7.org/fhir/medicinalproduct.html

Resource MedicinalProductAuthorization

http://hl7.org/fhir/medicinalproductauthorization.html

Resource MedicinalProductContraindication ข้อห้ามในการใช้ยา

http://hl7.org/fhir/medicinalproductcontraindication.html

Resource MedicinalProductIndication ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

http://hl7.org/fhir/medicinalproductindication.html

Resource MedicinalProductInteraction ปฏิกริยาระหว่างยาที่ใช้ร่วมกันหลายๆชนิด

http://hl7.org/fhir/medicinalproductinteraction.html

Resource MedicinalProductUndesirableEffect อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

http://hl7.org/fhir/medicinalproductundesirableeffect.html

Resource MedicinalProductIngredient

http://hl7.org/fhir/medicinalproductingredient.html

Resource MedicinalProductManufactured บริษัทผู้ผลิตยา

http://hl7.org/fhir/medicinalproductmanufactured.html

Resource MedicinalProductPackaged บรรจุภัณฑ์ แผง กล่อง หีบห่อ

http://hl7.org/fhir/medicinalproductpackaged.html

Resource MedicinalProductPharmaceutical

http://hl7.org/fhir/medicinalproductpharmaceutical.html

Resource SubstanceSpecification

http://hl7.org/fhir/substancespecification.html

Resource SubstancePolymer

http://hl7.org/fhir/substancepolymer.html

Resource SubstanceProtein

http://hl7.org/fhir/substanceprotein.html

Resource SubstanceNucleicAcid

http://hl7.org/fhir/substancenucleicacid.html

Resource SubstanceReferenceInformation

http://hl7.org/fhir/substancereferenceinformation.html

Resource SubstanceSourceMaterial

http://hl7.org/fhir/substancesourcematerial.html

Resource MarketingStatus

http://hl7.org/fhir/marketingstatus.html

Resource Population

http://hl7.org/fhir/population.html

Resource ProdCharacteristic

http://hl7.org/fhir/prodcharacteristic.html

Resource ProductShelfLife

http://hl7.org/fhir/productshelflife.html

Resource SubstanceAmount

http://hl7.org/fhir/substanceamount.html


**ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 1)

https://www.gotoknow.org/posts/659644

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2)

https://www.gotoknow.org/posts/659645

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 3) Data Types

https://www.gotoknow.org/posts/673636

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 4) Code รหัสที่ใช้

https://www.gotoknow.org/posts/673637

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 5) Workflow

https://www.gotoknow.org/posts/674146

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 6) โมดูล Administration

http://www.gotoknow.org/posts/674149

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 7) โมดูล Clinical

https://www.gotoknow.org/posts/674374

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 8) โมดูล Diagnostics

https://www.gotoknow.org/posts/674490

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 9) โมดูล Medications

https://www.gotoknow.org/posts/674594บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศความเห็น (0)