มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 3) Data Types

FHIR Data Types รูปแบบข้อมูล

เริ่มรู้จักกับ FHIR Version 4 มี 13 โมดูล มี Resource 100+ Resources

ถ้าเล่าให้คนที่รู้เรื่อง Relational Database

Resources ของ FHIR จะเทียบเท่ากับ แฟ้มข้อมูล (Files)

Value set ของ FHIR จะเทียบเท่ากับ Fields

แต่ละ Value set จะมีการกำหนด Data Type  ระบุว่า รูปแบบของข้อมูลใน Value set นั้นเป็นชนิดไหน

ตัวอย่าง Data Type ที่คุ้นเคยกัน คือ

Numeric เป็นตัวเลขที่ใช้คำนวณ มีทศนิยม หรือไม่มีทศนิยม

Character ตัวอักษร หรือตัวเลขที่นำไปคำนวณไม่ได้

Boolean T. or F. True or False

ตัวอย่าง Data Types ในโปรแกรม Excel

General ทั่วไป

Number ตัวเลข

Currency สกุลเงิน

Accounting บัญชี

Date วันที่

Time เวลา

Percentage เปอร์เซ็นต์

Fraction เศษส่วน

Scientific เชิงวิทยาศาสตร์

Text ข้อความ

Special พิเศษ

Custom กำหนดเอง

ตัวอย่าง Data Types ในโปรแกรม Microsoft Access

Text

Memo

Number

Date / Time

Autonumber

Yes / No

OLE Object

Hyperlink

Attachment

Lookup Wizard …

MySQL Data Types

http://www.mysqltutorial.org/mysql-data-types.aspx

Microsoft SQL Server Data Types

http://www.sqlservertutorial.net/sql-server-basics/sql-server-data-types/

FHIR Data Types

จะเห็นได้ว่า รูปแบบข้อมูลที่ใช้ใน FHIR มีได้หลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดเหมือนในยุค Relational database รายละเอียดของ Data types แต่ละชนิด อาจศึกษาได้ตามลิงค์

https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html

ที่น่าสนใจ ได้แก่ Data types ที่มีลูกศรสีแดงชี้

Annotation

Codeable Concept

Coding

Reference

Annotation

https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html#Annotation

รูปแบบคล้ายรายงาน Report ซึ่งต้องระบุ

-ผู้เขียน Author

-รายงานนี้อ้างถึง ผู้ป่วย/ผู้ให้บริการ รายใด Patient / Practitioner

-อ้างถึงบุคคล หรือหน่วยงานใด Related Person / Organization

-วันเวลาที่บันทึกรายงาน

-ข้อความ Text

Codeable Concept

https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html#CodeableConcept

การรายงานด้วยรหัส ต้องมีข้อความแปลรหัสนั้น ในรูป Text ด้วย

Coding

https://www.hl7.org/fhir/datatypes.html#Coding

การรายงานด้วยรหัส ต้องมีข้อความแปลรหัสนั้น ในรูป Text เหมือน Codeable Concept

ต้องบอกแหล่งอ้างถึง และ Version

เช่น ICD -10

SNOMED CT Version International20190731 วันที่ 31 กรกฎาคม 2019

LOINC 201906 วันที่ 30 มิถุนายน 2019

เรื่องของ Data type ที่เป็นรหัส โปรดอ่านเพิ่มเติมใน FHIR Code ที่ใช้

http://www.gotoknow.org/posts/673637


Reference

https://www.hl7.org/fhir/references.html#Reference

มีการอ้างถึง ลิงค์ไปหาข้อมูลใน Resources อื่น ๆ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 1) 

https://www.gotoknow.org/posts/659644 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 2) 

https://www.gotoknow.org/posts/659645 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 3) Data Types 

https://www.gotoknow.org/posts/673636 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 4) Code รหัสที่ใช้ 

https://www.gotoknow.org/posts/673637 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 5) Workflow 

https://www.gotoknow.org/posts/674146 

มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ FHIR (ตอนที่ 6) โมดูล Administration 

http://www.gotoknow.org/posts/674149

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารสนเทศความเห็น (0)