วันที่ 6 ธ.ค. 2549 มีการประชุมเรื่องตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปี 2550 เป็นการชี้แจงรายละเอียดใน Template ของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษากรมฯ เป็นผู้วิพากษ์ถึงความถูกต้อง, เหมาะสม, และสามารถตอบข้อมูลได้จริง เพื่อให้เจ้าของตัวชี้วัดแก้ไขปรับปรุงก่อนลงนามในคำรับรอง ซึ่งมีทั้งหมด 4 มิติ ด้วยกัน

          มิติที่ 1 จะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดแต่ละหน่วยงาน ซึ่งใช้เวลามากมาย (เกินเวลาที่กำหนดไว้) สำหรับของสถาบันเราเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมการรองรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ คุณหมอนภาเป็นผู้นำเสนอตามที่คุณหมอปรีชาเตรียม Template ซึ่งมีการแก้ไขเรื่องหน่วยวัดเป้าหมายที่กำหนดของปี 2550 เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

          มิติที่ 2 - 4 เป็นเรื่องที่กำหนดเหมือนกันทุกหน่วยงานในกรมฯ ซึ่งเหลือเวลานำเสนอน้อยมาก หน่วยงานที่กำกับตัวชี้วัดเป็นผู้นำเสนอและแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญและมติที่ประชุมลงมติ

         จะมีการลงนามในคำรับรองประมาณวันที่ 20 ธ.ค. 2549 สำหรับการดำเนินการนั้น จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและประชุมชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ผู้รับผิดชอบในส่วนของสถาบันเข้าใจ และกำหนดเวลาในการรายงาน รวมทั้งวิธีการและแนวทางในการเก็บหลักฐานกระบวนการทำงานของแต่ละตัวชี้วัดด้วย