ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2549 กศน. พนัสนิคม จัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยขอใช้สถานทีของอาคารศูนย์วิทยบริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องอบรมมีไฟล์ที่ใช้อบรมอยู่ 2 ไฟล์ คือ

1. การทำบัญชีกองทุนฯ ที่นี่ 

2. การทำบัญชีเงินสัจจะ ที่นี่