ต้นปี ๒๕๔๙

ผมได้ของขวัญปีใหม่ที่น่าประทับใจ มีใครคนหนึ่งนำพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงกำลังทรงงานหนัก มาวางไว้หน้าห้องพัก พร้อมการ์ดใบเล็กให้กำลังใจการทำงานของผม

พี่ชายของผม  พ.ท.ปิยวุฒิ โลสุยะ มอบหนังสือที่มีเนื้อความเกี่ยวข้องกับในหลวงให้ผม ๒ เล่มเป็นของขวัญปีใหม่...และให้กำลังใจทำงานต่อไป

เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในต้นปี ที่ผมได้รับ

ในช่วงที่มีพระราชพิธี ซึ่งมีการประกอบการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ในหลวงเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ผมก็หลั่งน้ำตาเต็มตื้นด้วยความปิติยินดี หน้าจอโทรทัศน์ในครั้งนั้น

วันที่๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นอีกวันที่ผมนั่งชมรายการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์อีกครั้ง...และได้เห็นในหลวงท่านเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมเสียงพสกนิกร เปล่งร้อง "ทรงพระเจริญ" กึกก้อง...น้ำตาก็ไหลเต็มเบ้าตาอีกครั้ง

เราต่างโชคดีที่เราเกิดมาในประเทศไทย ...นับว่าโชคดีและมีบุญวาสนาที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มโพธิสมภารในพระมหากษัตริย์แห่งขัตติยราชอันประเสริฐสุด     

ผมตั้งปณิธาณไว้ในใจ ว่าจะเป็นคนดีให้สมกับเป็นลูกพ่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนาสังคม พัฒนาชาติไทยของเรา

อาจไม่ได้สวมสายรัดข้อมือสีเหลือง ไม่ได้สวมเสื้อเหลืองตลอดเวลา...แต่รักและจงรักภักดี ทำดี คิดดี พูดดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน

ขอเป็นคนดี เพื่อเป็นแสงทองของชีวิตที่ดีงาม(auroras of a good life)     

พึงมีคุณสมบัติที่เป็นต้นทุน ๗ ประการ

๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงหาปัญหาและแบบอย่างที่ดี a person or social environment that is helpful to one's life development .

๒. สีลสัมปทา (ทำศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต having discipline as a foundation for one's life development.

๓.ฉันทสัมปทา (ทำฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ having a hearth that aspires to learning and constructive action.

๔. อัตตสัมปทา(ทำตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะถึงได้ dedicating oneself to training for the realization of one's full human potential.

๕.ทิฎฐิสัมปทา(ทำทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรตามเหตุและผล adhering to the principle of conditionality,seeing things according to cause and effect.

๖.อัปปมาทสัมปทา(ทำความประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท establishing oneself in heedfulness.

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา(ทำโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิด แยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง thinking wisely so as to realize benefit and see the truth.

ทั้งหมดเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีงาม ของพสกนิกรคนเล็กๆคนหนึ่ง ที่พยายามพัฒนาตน ให้ถึงพร้อมเป็นปัจเจกชนที่ดี และมีคุณภาพ ทำดีเพื่อแผ่นดิน

ขอจงทรงพระเจริญ