วันที่สองของงาน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3     ปิ้ง........ เมื่อคุณธรรมนำการศึกษา  โดย  ดร.อาจอง  ชุมสาย    อยุธยา    

ท่านเล่าถึง  รูปแบบวิธีการ  การฝึกฝน  การบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสัตยาไส  โดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์  คือ  ความรักความเมตตา  (เปรมา)   ความจริง  (สัตยา)   ความประพฤติชอบ  (ธรรมะ)  ความสงบสุข  (สันติ)  การไม่เบียดเบียนกัน  (อหิงสา)

และเน้นหลัก “Educare”  โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน  ตั้งคำถามที่ดี  และสร้างสรรค์  โน้นนำให้สวดมนต์  นั่งสมาธิ  ระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่นและสรรพสิ่ง  มีความนอบน้อม  มีความเคารพ  มีความเมตตากรุณา  

รวมทั้งเน้น   การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ส่งเสริมให้นักเรียน  ได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้  และสร้างการมีส่วนร่วม  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ  ออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง  สนับสนุนให้นักเรียนช่วยกันกำหนดหัวข้อและวิธีที่จะเรียนรู้เอง