กระบวนการสื่อสารชุมชนท้องถิ่น ในความหมายที่รับรู้และเข้าใจกันโดยทั่วไป มุ่งเน้นเข้าใจในมิติของการสื่อสาร สาระหนึ่งสาระใด สู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นมวลชนพื้นฐานหรือชุมชนฐานราก ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม เป็นสำคัญ

การพิจารณากระบวนการสื่อสารชุมชนท้องถิ่นในมิติของการสื่อสารหรือสื่อความในวงจำกัดของความหมายเช่นนั้น อาจมิใช่เรื่องผิดถูกแต่ประการใด เพียงแต่เป็นข้อสังเกตุว่าในความหมายดังกล่าวนั้นมีความครอบคลุมกระบวนการสื่อสารชุมชนท้องถิ่นอย่างครบถ้วนเพียงใดหรือไม่

ในมิติของการสื่อสารที่มีความหมายครอบคลุมถึงการเข้าถึง(Access) และใช้ประโยชน์ ของผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมในกระบวนการสื่อสารสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า

"Information is power " คือวลีที่กล่าวถึงความสลักสำคัญของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร ในยุคที่สามของโลก(ยุคคลื่นสารสนเทศ หรือยุคโลกาภิวัฒน์ )

หากจะอธิบายขยายความได้ว่า..."ผู้ใดยึดกุม ครอบครอง และสามารถ ใช้ประโยชน์ ของข่าวสารข้อมูล ได้ ผู้นั้นย่อมสามารถเข้าถึง ยึดกุม และครอบครองอำนาจที่แท้จริง.."

กล่าวสำหรับข้อเท็จจริงของสังคมโลกและสังคมไทยที่ผ่านมา ชนชั้นผู้ยากไร้ มวลชนอันไพศาล คนส่วนใหญ่ในประเทศ ยังมิเคยได้มีโอกาสกล้ำกรายหรือแม้เฉียดเข้าใกล้ อำนาจอันยิ่งใหญ่นี้เลย

ผู้ยากไร้ มวลชน ชุมชนฐานราก ล้วนเป็นได้เพียง "กลุ่มเป้าหมาย" ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ หรือ แม้กระบวนการสื่อสารชุมชนกระทำกันอยู่ เป็นได้เพียง "ผู้รับสาร" ซึ่งหากแปลอีกทางหนึ่งย่อมหมายถึงเป็นได้เพียงแค่ "ผู้ถูกกระทำ" ในทางการสื่อสารเท่านั้น...

หากพิจารณาในมิติของระบอบทุนนิยม พวกเขาเป็นได้เพียง "ตลาด" หรือ "ผู้บริโภค" หรือในสถานะของ "สินค้าที่มีชีวิต" ของระบอบทุนนิยมเท่านั้น...

วันหนึ่งใด ที่พวกเขามีโอกาสพลิกสถานะ จาก "ผู้รับสาร" มาเป็น "ผู้ส่งสาร" ... จาก ผู้ฟัง ที่ต้องฟัง...มาเป็น "ผู้พูด ในสิ่งที่เขาอยากจะพูด.."  หรือ จากกลุ่มเป้าหมาย มาเป็นผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ ผู้กระทำการ ในการสื่อสารสาธารณะอย่างจริงจังเมื่อใด..

นั่นย่อมหมายถึง โอกาส ในการพลิกฟ้า คว่ำแผ่นดิน โดยใช้กระบวนการ "เข้าถึง และใช้ประโยชน์" กระบวนการสื่อสารสาธารณะ อันนำไปสู่มิติที่มีนัยสำคัญตามความหมายของ "Information Is Power" อย่างแท้จริง...

เป็นการปฏิวัติสังคม ด้วยกระบวนการสื่อสาร โดยมิต้องหลั่งเลือดโลมดินเช่นการปฏิวัติที่ผ่านๆมา...

นับเป็นความหวังที่ท้าทายนักปฏิบัติการสื่อสารชุมชนท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงในขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม

เป็นความหวังในการปลดปล่อยพลังทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานรากของสังคมไทยครั้งใหญ่ด้วยเช่นกัน.