ท่านอาจารย์ไพบูลย์จะสร้าง "องค์กรมหาชนเพื่อชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข" เรียกได้ว่าเป็น สสส. ที่มุ่งเรื่อง "อบายมุข" นั่นเอง เพื่อส่งเสริมรณรงค์เรื่องนี้อย่างบูรณาการ เรื่องนี้น่าสนใจมากครับ

ท่านได้พูดว่าเรื่องอบายมุขนี้ จะจัดการแบบตึงไปหรือหย่อนไปไม่ได้ เพราะมนุษย์ยังเป็นมนุษย์ มีกิเลสอยู่

ผมเห็นด้วยว่ายิ่งในสังคมไทยที่มีอบายมุขแทรกเป็นยาดำอยู่ในสังคมวัฒนธรรมอย่างนี้ เรื่องนี้ต้องจัดการอย่างชาญฉลาดเป็นอย่างมาก

ท่านกล่าวว่า "การจัดการความรู้" เป็นประเด็นสำคัญมากที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้ รวมทั้งในยุทธศาสตร์ต่างๆ ของกระทรวงฯ ด้วย