รายงานสด รมต.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม กับ การจัดการความรู้อย่างบูรณาการ

  ประเด็น หรือ โจทย์ที่ท่าน อาจารย์ไพบูลย์ กล่าวเป็นมุมมองที่ท่านเป็น ร้ฐมนตรีที่รับผิดชอบดูและกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม "เป็น การจัดการความรู้ที่บูรณาการ สามารถพัฒนาสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง"

      ความพอดี มั่นคง สมดุล และ ยั่งยืน สะท้อนไปที่การจัดการความรู้ที่บูรณาการ คือ ต้องนำไปพัฒนาสังคม      เป็นการจัดการ การจัดการความรู้ และ พัฒนาสังคม และ ยั่งยืน      โจทย์ของท่าน คือ การบริหารผู้จัดการ ผู้จัดการความรู้ การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาสังคม ที่พอดี มั่นคง สมดุล และ ยั่งยืน

      หัวปลา สังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง และ สังคมมีคุณธรรม

      บริบทที่ควรทำ คือ บริบทพื้น บริบทเชิงกลุ่มคน และ บริบทประเด็น (Best Practice)ที่จะมีการจัดการอย่างบูรณาการ ให้มีความอยู่เย็น เข้มแข็งและบูรณาการ บูรณาการทั้งสังคมเศรษฐกิจ การเมือง ทุกฝ่ายต้องประสานกัน

JJ