ความเห็น 107158

องค์กรมหาชนเพื่อชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข

เขียนเมื่อ 
    เชื่อว่า "การจัดการความรู้" ที่เกิดจาก ความเข้าใจ ความรัก  เมตตา  ปรารถนาดีอย่างแท้จริง จะไม่มีวัน ตึงไปหรือหย่อนเกินไป  ครับ ... แต่ถ้าจัดการด้วยกิเลส  เพื่อรีดเอาผลงานมาโชว์ให้ได้ทันใจของผู้รับผิดชอบ  เพื่อเอาใจนาย  หรือเพื่อบำเหน็จรางวัล  ก็เป็นอันเลิกหวังได้  เรื่องจัดการอย่างพอเหมาะพอดี