ความเห็น 108959

องค์กรมหาชนเพื่อชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข

เขียนเมื่อ 

 Circle Of Hearts เรียนท่านอาจารย์ ดร.ธวัชชัย ที่นับถือ

 จัดการความรัก(ฅน ตน งาน องค์กร) แล้ว จัดการความรู้ อบายมุขต้องหมดไปจากสังคมแห่งการเรียนรู้ แน่นอนครับ