KA จากงาน "ชื่นใจ...ได้เรียนรู้" (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๙
บันทึกจากการใคร่ครวญไตร่ตรองสะท้อนคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ในงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๙ ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ของ อ.วิจารณ์

KM โรงเรียนเพลินพัฒนา (๑)

https://www.gotoknow.org/posts/605272

KM โรงเรียนเพลินพัฒนา (๒)

https://www.gotoknow.org/posts/606262


วีดิทัศน์เวทีเรียนรู้ในภาคเช้า ช่วงขุดครูใหม่ : ที่มาของความสำเร็จในการทำงานพัฒนาครู

https://youtu.be/RVpVFaTKXqg


วีดิทัศน์ ช่วงเปิดชั้นเรียน หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา นักเรียนชั้น ๓ ขึ้น ๔ ห้องเรียนคุณครูอัมภิณี เลิศปีติวาณิชย์

เปิดชั้นเรียน ตอนที่ ๑ https://youtu.be/YFnv5JH5uVQ

เปิดชั้นเรียน ตอนที่ ๒ https://youtu.be/57KGsgosbxs


วีดิทัศน์ ช่วงสะท้อนผลการเปิดชั้นเรียน หน่วยวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา นักเรียนชั้น ๓ ขึ้น ๔ ห้องเรียนคุณครูอัมภิณี เลิศปีติวาณิชย์

เปิดชั้นเรียน ตอนที่ ๓ https://youtu.be/k8JXuRk0zDk


วีดิทัศน์ ช่วง อ.วิจารณ์ สะท้อนคิดในภาคบ่าย

https://youtu.be/qA9rJ0-d27w


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกตนฝนปัญญาความเห็น (0)