การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:วิธีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:วิธีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญทาน ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาปาฐกรฐาเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21:วิธีการสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 มุมมองที่สร้างสติแก่อาจารย์ดังภาพบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มีคลิป หรือบันทึกเสียงไหมครับ ? อยากฟังบ้าง

ท่านเขียนหนังสือหลายเล่มนะคะ

เขียนเมื่อ 

ทำกิจกรรมการสอนแนว 21 century skills นานมากแล้ว

สบายดีนะครับ