อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์


อาจารย์ ที่ปรึกษาส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
Username
chiraporn_sumethee
สมาชิกเลขที่
168830
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ติดบอร์ด) สาธิตฯ ปทุมวัน

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอิสระ ประเภท A เลขทะเบียนสมาชิก 4276 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

อาจารย์พิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจหลักสูตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการวิชาการ (กว.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ในฐานะตัวแทนประเทศไทยให้ความเห็นและกำหนดมาตรฐาน ISO ด้าน Risk management

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาวางระบบบริหารความเสี่ยง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ปรึกษาการพัฒนาระบบริหารความเสี่ยง บริษัท Principal Capital จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดี และโครงการจัดทำแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คอลัมนิสต์ GREEN INNOVATION ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและออนไลน์

ปี ชื่อโครงการ บทบาทในโครงการ 2015 โครงการจัดทำแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมระยะ 7 ปี สำหรับ ททท. หัวหน้าโครงการ 2015 โครงการจัดทำแผนแม่บทการกำกับดูแลที่ดี 7 ปี สำหรับ ททท. หัวหน้าโครงการ 2015 โครงการวิจัยตลาดธุรกิจภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ประจำปี 2557 ให้แก่ สทอภ. ผู้ร่วมโครงการ 2014 โครงการติดตามประเมินผลความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 (นครสวรรค์) สทป. กระทรวงกลาโหม หัวหน้าโครงการ 2014 บำรุงรักษาระบบตามโครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หัวหน้าโครงการ 2014 โครงการวิจัยตลาดธุรกิจภูมิสารสนเทศในประเทศไทย ประจำปี 2557 ให้แก่ สทอภ. ผู้ร่วมโครงการ 2013 โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด การประเมินผล และระบบบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม หัวหน้าโครงการ 2013 โครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การ แข่งขันในประชาคมอาเซียน AEC ปี 2015 โดยทุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ร่วมโครงการ 2013 โครงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หัวหน้าโครงการ 2013 โครงการศึกษาและกำหนดตัวชี้วัดหลักทางการแข่งขัน ประเมินสภาพการแข่งขัน และประเมินมูลค่าส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer surplus) ในกิจการโทรคมนาคม ให้แก่ กสทช. ผู้ร่วมโครงการ 2012 โครงการวิจัย โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ระยะที่ 1 ให้แก่สำนักงบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ 2011 โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำหรับสำนักงบประมาณ ในนามคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมโครงการ 2011 โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้าธุรกิจ ธนาคารออมสิน ผู้ร่วมโครงการ 2011 โครงการที่ปรึกษาศึกษาและข้อเสนอแนะรูปแบบเพื่อพัฒนาบทบาทการให้บริการในอนาคตของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผู้ร่วมโครงการ 2010 โครงการวิจัย โครงการวางระบบบริหารความเสี่ยง บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หัวหน้าโครงการ 2010 โครงการวิจัย โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทางบริหารความเสี่ยง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) หัวหน้าโครงการ 2009 โครงการวิจัย โครงการการพัฒนาแผนงานและติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการสำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการ 2009 โครงการที่ปรึกษา การจัดทำแผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี แก่องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) ผู้ร่วมโครงการ 2009 โครงการที่ปรึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงแบบบูรณาการ ให้แก่ กรมทางหลวง ผู้ร่วมโครงการ 2008 โครงการวิจัย โครงการวางระบบการให้เงินอุดหนุนแก่รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้แก่สำนักงานนโยบายคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้ร่วมโครงการ 2008 โครงการวิจัย โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมโครงการ 2008 โครงการวิจัย โครงการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดทำโครงการขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงการคลัง ผู้ร่วมโครงการ 2007 การวิจัย โครงการวางกรอบการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้ร่วมโครงการ 2007 โครงการโครงการแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ สำหรับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการ 1998 ผลการศึกษาแนวทางและขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อการปิดสำนักงานสาขาและชำระบัญชี สาขาต่างประเทศ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด หัวหน้าโครงการ 1996 ผลการวิจัย สำรวจพื้นที่ เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการขยายธุรกิจต่างประเทศของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด หัวหน้าโครงการ 1995 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานสาขาสิงคโปร์ ผู้ร่วมโครงการ 1995 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานในกรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ ผู้ร่วมโครงการ 1994 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานประเทศออสเตรเลีย ผู้ร่วมโครงการ 1994 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานในประเทศมาเลเซีย ผู้ร่วมโครงการ 1993 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานสาขาในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองคุนหมิง ยูนนาน มณฑลกุ้ยหลิน นครปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลกวางตุ้ง ผู้ร่วมโครงการ 1993 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานในประเทศอินเดีย ผู้ร่วมโครงการ 1992 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจใน 10 ประเทศในยุโรปตะวันออก ผู้ร่วมโครงการ 1992 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานกรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้ร่วมโครงการ 1992 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานสาขาที่เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง สปป.ลาว ผู้ร่วมโครงการ 1992 ผลการสำรวจ วิจัย เพื่อกำหนดแนวทางการขยายสินเชื่อแก่แรงงานไทยที่ออกไปทำงานในตลาดต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ 1992 ผลการศึกษาและจัดทำโครงการควบรวมบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 6 แห่งในโครงการ 4 เมษายน 2530 ของกระทรวงการคลัง เป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนานันต์ จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนเป็น เอกธนา) ผู้ร่วมโครงการ 1991 ผลการศึกษา วิจัย เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำกัด ผู้ร่วมโครงการ 1987 ผลการศึกษาแนวทางและขั้นตอนการควบรวมธนาคารสยาม -ด้านการพนักงาน- มาอยู่ในธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้ร่วมโครงการ 1980 ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจำลองในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ผู้ร่วมโครงการ 1979 ผลการสำรวจ วิจัย และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสำนักงานสาขา นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

No.

project

Client

Period

1

วิทยากรบรรยายหลักสูตร Workshop on techniques in credit analysis process

Islamic Bank of Thailand

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

มกราคม 2555

2

วิทยากรบรรยายหลักสูตร Workshop on credit analysis on SMEs clients

Islamic Bank of Thailand

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

17 กันยายน 2553-18 กันยายน 2553

3

ที่ปรึกษาในโครงการ ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการนำเสนอโครงการ

เมืองพัทยา

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

กันยายน 2553-พฤศจิกายน 2553

4

วิทยากรบรรยายหลักสูตร Workshop on cost/benefit analysis for pre-approval projects

TOT public company limited

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

2 สิงหาคม 2553 ถึง 4 สิงหาคม 2553

5

โครงการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

มิถุนายน 2552

6

วิทยากรบรรยายหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการนำเสนอโครงการ

กรมทางหลวง

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

มิถุนายน 2552

7

ที่ปรึกษาโครงการจัดวางระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการนำเสนอโครงการ

สำนักงบประมาณ

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2552 ถึง มกราคม 2553

8

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง (The risk management system)

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

4 สิงหาคม 2551 ถึง 4 สิงหาคม 2552

9

The Study of New Public Service Obligation System for Ministry of Finance

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

1 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2552

10

โครงการพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสิน ‏

ธนาคารออมสิน

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

28 ธันวาคม 2550 ถึง 28 ธันวาคม 2555

11

Training on Risk Management for Value creation

บริษัท ขนส่ง จำกัด

ภายใต้การจ้างของ บริษัท นิวแอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

มิถุนายน 2549 ถึง สิงหาคม 2549

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี