ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Usernametippayawannil
สมาชิกเลขที่174213
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดที่หมู่บ้านที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส เริ่มเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เรียนต่อประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเมืองนราธิวาส ทดลองโรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรก ต่อมานกเลิกจึงย้ายเข้าเรียนโรงเรียนสตรีนราธิวาส ต่อมาโรงเรียนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชื่อนราสิกขาลัยสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นก่อนสุดท้าย สอบเข้าเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลสงขลา (วพต)

กลับมารับราชการชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุขที่วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส เ็ป็นหัวหน้าแผนกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ออกโครงการดับร้อนผ่อนทุกข์กับจังหวัดนราธิวาส วิทยากรหมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสายการแพทย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจวบตนปัจจุบัน ศึกษาต่อสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลาศึกษาต่อศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำเร็จศึกษาต่อรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กำลังศึษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่วยราชการส่วนแผนงานกระทรวงสาธารณสุข สอนที่วิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี กลับมาเป็นอาจารย์สังกัดเดิม เป็นหัวหน้าภาควิชาการบริหารการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์(ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคนแรกทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 วาระติดต่อกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์