ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา


รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Username
tippayawannil
สมาชิกเลขที่
174213
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่หมู่บ้านที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส เริ่มเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เรียนต่อประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเมืองนราธิวาส ทดลองโรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรก ต่อมานกเลิกจึงย้ายเข้าเรียนโรงเรียนสตรีนราธิวาส ต่อมาโรงเรียนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชื่อนราสิกขาลัยสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นก่อนสุดท้าย สอบเข้าเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลสงขลา (วพต)

กลับมารับราชการชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุขที่วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส เ็ป็นหัวหน้าแผนกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ออกโครงการดับร้อนผ่อนทุกข์กับจังหวัดนราธิวาส วิทยากรหมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสายการแพทย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจวบตนสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำเร็จศึกษาต่อรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่วยราชการส่วนแผนงานกระทรวงสาธารณสุข สอนที่วิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี กลับมาเป็นอาจารย์สังกัดเดิม เป็นหัวหน้าภาควิชาการบริหารการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์(ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคนแรกทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 วาระติดต่อกัน ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานแหล่งฝึก

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ยะลา ประจวบคีรีขันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา 

รองประธานแม่บ้ามหาดไทยจังหวัดพัทลุง ยะลา ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา

ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท