ผศ.ดร. ทิพยวรรณ นิลทยา


รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Username
tippayawannil
สมาชิกเลขที่
174213
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

เกิดที่หมู่บ้านที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส เริ่มเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เรียนต่อประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเมืองนราธิวาส ทดลองโรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษาปีที่ ๑ รุ่นแรก ต่อมานกเลิกจึงย้ายเข้าเรียนโรงเรียนสตรีนราธิวาส ต่อมาโรงเรียนได้รับพระราชทานนามใหม่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชื่อนราสิกขาลัยสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 5 รุ่นก่อนสุดท้าย สอบเข้าเรียนพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลสงขลา (วพต)

กลับมารับราชการชดใช้ทุนกระทรวงสาธารณสุขที่วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส เ็ป็นหัวหน้าแผนกวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ออกโครงการดับร้อนผ่อนทุกข์กับจังหวัดนราธิวาส วิทยากรหมอหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสายการแพทย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจวบตนปัจจุบัน ศึกษาต่อสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลาศึกษาต่อศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศึกษาศาสตรเพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สำเร็จศึกษาต่อรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กำลังศึษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่วยราชการส่วนแผนงานกระทรวงสาธารณสุข สอนที่วิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี กลับมาเป็นอาจารย์สังกัดเดิม เป็นหัวหน้าภาควิชาการบริหารการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์(ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคนแรกทั้งของคณะ และมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 วาระติดต่อกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี