คุณอำนวยแห่งมอดินแดง รุ่นที่2/2549

  Contact

  ความคาดหวังของคุณอำนวย  

ความคาดหวังของคุณอำนวย

แห่งมอดินแดงในวันนี้

ด้านความรู้

 1.   ความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ (28)
 2.   การนำ KM ไปใช้ในจริง โดยเฉพาะในโรงเรียน (3)
 3.   การพัฒนาความรู้ตามแนว กพร. (2)
 4.   การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
 5.  แนวทางการปฏิบัติงาน
 6.  ความเชี่ยวชาญในงาน
 7.  การนำความรู้จากคนในองค์กร เพื่อมาสร้างความรู้ใหม่
 8.  การทำงานอย่างเป็นระบบ
 9.  การทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
 10.  ความรู้ : เปิดเผย/ แฝง /ฝังลึก
 11. ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการสอน
 12. มากกว่าเดิม
 13. ต้องการในระดับมาก

ทักษะ

 1. ทฤษฎี  กระบวนการ แนวทางการนำไปใช้หรือปฏิบัติได้จริง (20)
 2. การฝึกทักษะด้าน KM ( 2)
 3. เพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถบอกต่อผู้อื่น (2)
 4.  การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2)
 5.  การทำงานเป็นกลุ่ม (2)
 6. เขียนแผนงาน/สร้างความรู้อย่างเป็นระบบ (2)
 7. การพัฒนาความรู้ตามแนวทาง กพร.
 8.  การพัฒนาคนและงาน
 9. ความรอบคอบ
 10.  การใช้ KM อย่างมีประสิทธิภาพ
 11.  การนำไปปฏิบัติได้อย่างมีความสุข
 12.  การจัดการเรียนการสอน
 13. ความชำนาญในการบริหารจัดการ
 14. มากกว่าเดิมที่มีอยู่
 15. เกิดทักษะการสอนอย่างหลายหลาย มีประสิทธิภาพ

ทัศนคติ

 1.   ทัศนคติที่ดี เชิงบวก ตระหรนักในคุณค่าและประโยชน์ KM (17)
 2. ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน (3)
 3. การค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ (3)
 4.  การเกิดประโยชน์ต่อการทำงาน (2)
 5. คุณอำนวยที่ดี
 6. เกิดการทำงานที่มใความก้าวหน้า
 7. รู้จัก KM มากขึ้น
 8. การทำงานต้องมีสติ& สมาธิ
 9. การยอมรับการสร้างความรู้ใหม่
 10. การจัดการความรู้ในบุคลากรในโรงเรียน
 11. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีแก่นักเรียน
 12.  การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์
 13. ความภาคภูมิใจและการยอมรับ
 14. KM ช่วยพัฒนาองค์กร
 15. ทุกคนร่วมใจพัฒนาตนเองเพื่อประเทศชาติ
 16.  ความรู้ในการพัฒนางาน
                                            -น้อง-

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In GIVE & TAKE

Post ID: 60789, Created: , Updated, 2013-09-06 17:38:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 4, Read: Click

Tags #โรงเรียน#kku#km_tot

Recent Posts 

Comments (4)

 • ชอบข้อนี้
 • การนำ KM ไปใช้ในจริง โดยเฉพาะในโรงเรียน และข้อนี้
 • เกิดทักษะการสอนอย่างหลายหลาย มีประสิทธิภาพ
 • เป็นคุณลิขิตที่เก่งมาก

 Smile Smile Smile อาจารย์ขจิตคะ

ขอบคุณค่ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนบ่อย ๆ

                                    -น้อง-

ในข้อความคาดหวังที่ไม่มีเครื่องหมายวงเล็บ (...) หมายถึง มีผู้ร่วมเสวนา 1 คน ที่มีความคาดหวังในข้อนี้หรือไม่ครับ สงสัย

 • ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบเดียวกันที่ใช้ในการอบรมคุณอำนวย ที่ มน. รึเปล่าครับ
 • อยากได้มากครับ จะขอนำมาปรับใช้บ้างครับ
 • แล้วรูปแบบการเสวนาเป็นอย่างไรครับ อยากทราบคร่าวๆ
 • ขอบคุณล่วงหน้าครับ