160603-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Straight & Strait


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Straight & Strait

(CALD) อธิบาย ความหมาย “STRAIGHT”

เมื่อเป็น Adj. และ Adv. คือ “Not Curving” และ “Honest”

เมื่อเป็น Adv. ในนัย “Immediately” และ “Clear”

เมื่อเป็น Adj. ในนัย “clear” “level” “plain” “following each other” “tidy” “traditional” “sexual preference” “no drugs” “not owning money”

เมื่อเป็น นาม ในนัย “sports track” “sexual preference”


“Straight” ใน นัย ‘Not curving’ = ต่อเนื่องในทิศทางหนึ่งโดยไม่โค้งหรืองอ = ‘a straight line’

‘The dog seemed to be coming straight at/for me.’

“Straight” ใน นัย “Honest” = ‘Don’t lie, speak straight.’

‘Just be straight with her and tell her how you feel.’

ใช้ไม่เป็นทางการ ‘Tell me straight, would you rather we didn’t go tonight?’

“Straight” เมื่อเป็น Adv. ใน นัย “Immediately” หมายถึง ทันทีทันใด

‘I got home and went straight to bed’

‘Time is short so I’ll get straight to the point.’ (หมายถึง อธิบายเรื่องในทันที)

วลีใน นัยนี้ ใน UK = “straight away/off” ใน US ใช้ว่า “right away/off”

‘I knew straight away what you were thinking.’

‘We don’t need to go straight off – we can stay for a little while.’


“Straight” เมื่อเป็น Adv. ใน นัย “Clear” หมายถึง ชัดเจน (clearly)

‘You know you’ve had too much to drink when you can’t see straight.’

‘I’m so tired I can’t think straight any more.’


“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Clear” นำหน้า นาม หมายถึง ชัดเจน ไม่ซับซ้อน

‘It’s a straight choice – either you leave him or you stay.’

‘Let’s get this straight – you’re traveling to Frankfurt on Monday and Brussels on Tuesday, is that correct?’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Level” หมายถึง ได้ระดับและไม่ลาดลงทั้งสองข้าง

‘This picture’s not straight.’

‘The shelf isn’t straight – it sags in the middle.’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Plain” หมายถึง ‘plain and basic หรือไม่มีสิ่งใดเพิ่ม

‘No tonic for me, please, I like my vodka straight.’

Straight pasta is very bland – you need some kind of sauce to make it interesting.’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Following each other” ใช้นำหน้า นาม หมายถึง ‘ตามกันหนึ่งต่อหนึ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน’

‘They are the only team to have won ten straight games this season.’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Tidy” ตามหลัง กริยา ใน UK เป็นระเบียบ หรือจัดเข้าที่

‘It only took an hour to get the flat straight after the party.’

‘Do you have a mirror? – I’ll just put my hair straight.’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Traditional” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง เคร่งครัดตามประเพณี

‘There’s a lot of straight theatre at the festival as well as the newer, more experimental stuff.’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Sexual preference”

ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง มิใช่ gay

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “No drugs”

ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง ไม่ใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือ alcohol.

‘He’s been straight for five months.’

“Straight” เมื่อเป็น Adj. ในนัย “Not owing money” ตามหลัง กริยา

ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง ไม่เป็นหนี้หรือติดหนี้เงิน

‘You bought the tickets, so if I pay for the taxi, we’ll be straight.’

“Straight” เมื่อเป็น นาม ในนัย “Sports track”

ใน US ใช้ว่า “Straightaway” หมายถึง ส่วนที่เป็นทางตรง ในสนามแข่งความเร็ว

‘And the runners are just coming up to the finishing straight.’

“Straight” เมื่อเป็น นาม ในนัย “Sexual preference” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

บุคคล ผู้มิได้เป็น เกย์

Strait นาม

(CALD) อธิบาย นาม “STRAIT” ใน นัย “Water” และ “Difficulty”

นาม “STRAIT” ใน นัย “Water” เป็น countable noun ใช้ปกติเป็น พหูพจน์ หมายถึง

พื้นที่ทะเลขนาดแคบที่เชื่อมต่อ ระหว่างพื้นที่ทะเลขนาดใหญ่กว่าสองแห่ง เช่น

‘The straits of Gibraltar.’

นาม “STRAIT” ใน นัย “Difficulty” หมายถึง สถานการณ์ยากลำบาก โดยเฉพาะ เพราะมีปัญหาทางการเงิน

‘So many companies are in such dire/difficult straits that their prices have come right down.’

‘If we had a child, we’d be in really dire straits.’

โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 607775เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2016 15:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 มิถุนายน 2016 15:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

In horse racing 'straight' is noun meaning the last 'straight way/track' before the finish line. ;-)

???"...นาม “STRAIT” ใน นัย “Water” เป็น countable noun ใช้ปกติเป็น พหูพจน์ หมายถึง

พื้นที่ทะเลขนาดแคบที่เชื่อมต่อ ระหว่างพื้นที่ทะเลขนาดใหญ่กว่าสองแห่ง เช่น

‘The straits of Gibraltar.’..."???

I think strait is a channel (of water/sea) between 2 seas/oceans. "Area" is more or less correct but "area" implies broad (width x length) space. "channel" gives a sense of narrow strip/pathway... ;-)

Wordnet 3.0 says:

strait
noun
1. a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี