ปราชญ์ชุมชนในภาคตะวันตกกลุ่มเกษตรอินทรีย์วังตะกู(ครั้งที่9)

กลุ่มกษตรบ้านวังตะกูมีตาตรงกระสอบปู๋ยเป็นรูปต้นไม้และมีความหมายดังนี้

ความหมายของตราสัญลักษณ์

1วงกลมหมายถึงการรวมกลุ่มกันผลิต

2ต้นไม้สีเขียวหมายถึงการเจริญเติบโต

3ราก หมายถึงการเจริญงอกงามเมื่อได้ใส่ปุ๋ย

4พื้นดินสีดำหมายถึงใส่ปุ๋ยแล้วจะทำให้ดินดีขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

ต้องการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกร

เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกโดยใช้แรงงานในท้องถิ่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิก โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องการปุ๋ยบำรุงต้นไม้

สร้างเสริมความสามัคคีและเรียนรู้ร่วมกันในหมู่สมาชิก

วิสัยทัศน์ของกลุ่ม

ช่วยสมาชิกและประชาชนในตำบลได้ใช้ปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกและช่วยลดต้นทุน

ประชาชนในตำบลมีงานทำ

ชุมชนมีรายได้จากการขายวัตถุดิบให้กลุ่มฯเช่นใบไม้มูลสัตว์โดยกลุ่มฯ

ประชาชนได้เป็นเจ้าของกลุ่มฯโดยการนำเงินมาลงทุนซื้อหุ้น

แผนที่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)