งานกิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

งานกิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องมัฒวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เป็นอีกหนึ่งการรวมพลังของหลายภาคส่วนทั้งด้านภาคราชการ องค์กรเอกชน และ ภาคการศึกษา เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมูลนิธินี้เป็นแกนนำ กิจกรรมวันนี้ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัย ๑๐ สถาบัน และประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กับประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านทุจริต

มูลนิธิต่อต้านทุจริต ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และผู้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต โดยชมรม นยปส. เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และสำนักงานป.ป.ช. เป็นแกนกลางในการประสานงานจัดตั้งมูลนิธิ โดยมีศาสตรจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานมูลนิธิคนแรก

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิมี ๗ ประการ คือ

๑. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันปราบปรามทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม

๓. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๔. ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงาน และบุคคลที่ดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์

๕. ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนและป้องกันปราบปรามการทุจริต

๖. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และประโยชน์สาธารณกุศล หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์และสาธารณสุขต่างๆ

๗. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ในงานนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในทุกระดับของสังคม เพื่อสร้างความตระหนักว่า การทุจริตเป็นบ่อเกิดของความหายนะของประเทศ อันมีสาเหตุหนึ่งมาจากความไม่เท่าเทียมในสังคม ทั้งในเชิงนโยบาย พื้นฐานครอบครัวที่อ่อนแอ จึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง ไม่ยอมให้เกิดการสมยอม โดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้มีรายการเสวนาในหัวข้อ "ทำอย่างไร..ประเทศไทยไร้ทุจริต" โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ร่วมกับ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ และคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและภาคประชาคม ที่มีความเห็นร่วมกันว่า การให้ความรู้สู่ความคิด ยังไม่เพียงพอที่จะยับยั้งการทุจริต เนื่องจากมีการหลบเลี่ยงที่ไม่อาจตามได้ทันท่วงที โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มักเป็นเรื่องตามหลังความผิดที่เกิดขึ้นก่อน จึงต้องมีการดักหน้าไว้ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนที่เข้มแข็งอย่างใกล้ชิดในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างต่อเนื่องแบบ "กัดไม่ปล่อย" ในลักษณะ "หมาเฝ้าบ้าน"(Watch Dog) สร้างกระบวนการสอดส่องและรายงานสู่หน่วยงานและสาธารณชนให้มีผลสู่การระงับยับยั้งการทุจริตที่ได้ผลสูงและกว้างขวาง ก่อให้เกิดการไม่ยอมรับการทุจริต จนเป็นวาระแห่งชาติ

ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ได้จัดให้มีการโต้วาที ในหัวข้อเดียวกันนี้ โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ๕ สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้ร่วมกันให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของการทุจริต ที่ไม่เพียงเฉพาะที่เป็นตัวเงิน แต่รวมหมายถึง เวลา สิทธิพิเศษเหนือกฏเกณท์ การเอารัดเอาเปรียบที่สร้างความเหลื่อมล้ำต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งการแสดงความรังเกียจการทุจริต และพร้อมที่จะรวมตัวกันต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่เยาวชนคนดีของพวกเราได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นที่ปรากฏเช่นนี้

ข้าพเจ้าเป็นอีกผู้หนึ่งที่ขอสนับสนุนงานของมูลนิธิ และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเบื้องต้นจำนวนหนึ่งแก่มูลนิธิ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญชวนสมาชิก gotoknow ที่รังเกียจการทุจริต ได้ร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลนครนนทบุรี ชื่อบัญชี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๗-๒๗๒๕๕-๔

............................................................................................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่อย่างรู้เท่าทันความเห็น (4)

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจกับทีมงานของมูลนิธิฯครับ

-อ่านดูวัตถุประสงค์ของมูลนิธิแล้วถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำดีนะครับ

-ป้าใหญ่สบายดีนะครับ?

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นภาพใน lineครับ

ชอบกิจกรรมแบบนี้เป็นการปลุกสำนึกและช่วยกันขจัดทุจริตให้หมดไปจากบ้านเมืองของเรา

มีวัตถุประสงค์มูลนิธิที่ชัดเจนมาก

ได้เห็นท่านวิชา มหาคุณเพื่อนร่วมรุ่นพี่ใหญ่ด้วยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจ และร่วมเชียร์ อาจารย์วิชา มหาคุณ

และมูลนิธิใหม่ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยของเราครับ

ขอบพระคุณอาจารย์วิชา ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่ ขอบพระคุณท่านนายกประยุทธ

ขอบพระคุณดร.จุรี วิจิตรวาทการ ขอบพระคุณคุณประมนต์ สุธีวงศ์

ขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้า เบื้อหลัง การก่อการดีในครั้งนี้ทุกท่านครับ

 • จันทวรรณ
 • ใบบุญ
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • คนใต้โดยภรรยา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)

 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่มูลนิธิต่อต้านทุจริต
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของการทำงานของมูลนิธินี้ ที่ต้องการกำลังใจและการสนับสนุนของทุกฝ่าย
 • น้องดร.ขจิต...นับเป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีองค์กรที่มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เป็นความหวังที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมมือกันค่ะ
 • น้องอ.นุ...ยินดีมากที่เห็นความตั้งใจดีของทุกฝ่ายที่มีศรัทธาในการผลักดันการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างเข้มแข็งเช่นนี้ค่ะ
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/597153?3039625