การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC


ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC

ผู้วิจัย เบ็ญจมาภรณ์ อยู่ดีรัมย์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา อ 15101 จำนวน 16 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.99/84.89 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ E1/E2 เท่ากับ 80/80
  2. การวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC มีค่าเท่ากับ 0.758437 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.84แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น
  3. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” โดยใช้เทคนิค CIRC พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
คำสำคัญ (Tags): #เผยแพร่ผลงาน
หมายเลขบันทึก: 597147เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2015 07:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2015 07:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี