โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : MIL for Strengthening Thai Community with the Participation of Women and Youth in a Sustainable Community Radio in Thailand

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง “การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : MIL for Strengthening Thai Community with the Participation of Women and Youth in a Sustainable Community Radio in Thailand เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยุชุมชนในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นสื่อสร้างสรรค์สำหรับสังคมไทยและการพัฒนาประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (4)

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน เพื่อจัดทำร่างคู่มือเชิงปฏิบัติการเพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชน โดยการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กในประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/117/510/default_unescocommunityradiofile19112015.jpg

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/117/511/default_unescocommunityradiofile29112015.jpg

โปรดคลิกที่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : MIL for Strengthening the Network of Community Radio Leaders in Thailand.” ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/posts/12...

โปรดคลิกท่ลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการดำเนินการโครงการวิจัยนี้

https://www.facebook.com/chongkolkorn.singto/posts/929891690412250

โปรดคลิกลิ้งค์นี้เพื่อดูภาพบรรยากาศการดำเนินการโครงการวิจัยนี้

https://www.facebook.com/chongkolkorn.singto/posts/946506122084140