บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการวิจัย เรื่อง “การใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง : MIL for Strengthening Thai Community with the Participation of Women and Youth in a Sustainable Community Radio in Thailand