ทำหน้าที่รองอธิการบดี ๑ การประชุมเตรียมการเพื่อรับการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ทำหน้าที่รองอธิการบดี ดังนี้ ๑ การประชุมเตรียมการเพื่อรับการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการประเมิน ๓ ระดับ คือ

๑ ระดับหลักสูตร เป็นการประเมินเป็นปีแรก

๒ ระดับคณะ

๓ ระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับในระดับหลักสูตรนั้น เป็นการบริหารจัดการที่ท้าทายมากเพราะเป็นปีแรกที่ได้ใช้เกณฑ์นี้ ภายหลังการประเมินระดับนี้ ซึ่งจัดโดยคณะต่างๆ เชิญผู้ประเมินที่เป็นผู้ที่มีชื่นใน สกอ. ผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขานั้นๆ ทำให้พบข้อสังเกต คือ

๑ การเชิญผู้ประเมินมาพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงสภาพเดิม ไม่มีใครต้องการเดินทางเข้าพื้นที่

๒ จำนวนผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆยังมีจำกัด ไม่เพียงพอกับหลักสูตรที่เปิดสอน ในขณะที่ทุกหลักสูตรต้องประเมินพร้อมๆกันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

การแก้ปัญหาประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

๑ ส่วนใหญ่ที่เชิญมาเป็นการช่วยเหลือกัน ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน อาจารย์กับศิษย์ หรือกัลยาณมิตร เธอช่วยฉัน ฉันช่วยเธฮ

๒ ขยับเวลาประเมินให้ล่าช้ากว่าหลักสูตรอื่นๆ

๓ ใช้ผู้ประเมินภายในที่เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าช่วยเพื่อให้เกิดการประเมินพร้อมกับการเรียนรู้

จากบทสรุปข้างต้น ดังกล่าว ในการประเมินระดับคณะ จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ โดยใช้บทเรียนที่ได้จากการประเมิน สมศ.ครั้งหลังสุดเข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนี้

๑ เชิญผู้ประเมินมาประเมินทุกคณะในภาพรวม เชิญผู้ประเมิน ๘ ท่าน

๒ ใช้เวลาในการประเมิน ๓ วัน

๓ ผู้ประเมินแบ่งออกเป็นกลุ่ม เข้าประเมินองค์ประกอบเดียวกันของทุกคณะ

การดำเนินงานของคณะ

๑ ส่ง SAR ให้คณะละ ๑0 เล่ม พร้อม SAR PDF ๑ แผ่น

๒ ลงระบบ CHE เอกสารหลักฐานลง Website อื่นแนบ

๓ มีส่วนร่วมในการลงทุนเรื่องงบประมาณ

การดำเนินการของส่วนกลาง

๑ ประชุมชี้แจงแนวทาง

๒ ประสานเชิญผู้ประเมิน

๓ จัดสรรเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การรับส่งผู้ประเมินลงพื้นที่

๔ จัดเตรียมเลขานุการให้ทุกกลุ่ม

คาดหวังว่า จะได้รับการประเมินโดยเกณฑ์จากผู้ประเมินเหมือนกัน ไม้บรรทัดอันเดียวทุกตัวชี้วัด จะเกิดผลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ต่อไป

หมายเลขบันทึก: 595878เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2015 06:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ตุลาคม 2015 06:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี