วันอาสาฬหบูชา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (อาสาฬหะ) เมื่อ ๒๖๐๓ ปีที่ผ่านมาพระพุทธองค์ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(เทศนาอันว่าด้วยการหมุนไปแห่งวงล้อธรรม)แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี จบเทศนา พระโกณฑัญญะ บรรลุโสดาบัน ทูลขอบวช พระองค์ก็ทรงบวชให้ด้วยพระพุทธดำรัสว่า จงเป็นภิกษุมาเถิด เรียกวิธีบวชนี้ว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา พระโกณฑัญญะ จึงเป็นภิกษุรูปแรก วันนี้จึงมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์ไตรรัตน์ เหตุที่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก วันนี้นี้ถือเป็นวันแห่งพระสงฆ์
    ใจความแห่งพระธรรมเทศนา ก็คือทาง ๓ สาย ๑.ทางที่พัวพันกับกาม ๒.ทางที่ทรมานตน (ซึ่งไม่ดีทั้ง ๒ ทาง) ๓.ทางสายกลาง คือ มรรค มีองค์ ๘ และที่สำคัญทรงแสดงความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค วันนี้ แหละครับที่เราเรียกว่า วันอาสาฬหบูชา
    (ครูพิสูจน์ นำเสนอ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)