สัมมาทิฐิ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  เห็นอย่างไรไม่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นอย่างไรเป็นสัมมาทิฏฐิ
  เห็นอย่างนี้แล
  ๑.เห็นว่าการให้ทานดีจริง ควรทำ
  ๒.เห็นว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาดีจริง ควรทำ
  ๓.เห็นว่าการต้อนรับแขกผู้มาเยือนดีจริง ควรทำ...
  ๔.เห็นว่ากฎแห่งกรรมมีจริง(ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว)
  ๕.เห็นว่าโลกนี้โลกหน้ามีจริง(ฉะนั้นอย่าพูดว่าถ้าชาติหน้ามีจริง เพราะไม่มั่นใจแล้ว)เชื่อในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิด
  ๖.เห็นว่าบิดามารดามีคุณต่อเราจริง
  ๗.เห็นว่านรกสวรรค์มีจริง
  ๘.เห็นว่าพระอรหันต์(ผู้หมดกิเลสแล้ว)มีจริง
  แสดงว่าถ้าใครเห็นผิดจากนี้ ย่อมเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม และอาจเป็นมิจฉาทิฏฐิ อันตรายแก่ชีวิตเขามาก
  (ที่มาหนังสือแก่นธรรม ของฐาปนา บุญหล้า ครูพิสูจน์เรียบเรียงนำเสนอ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)