Show and Share ผู้นำกับการทำงานคุณภาพ

ถาวร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่18 มิถุนายน 2558 ข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Show and Share ที่ห้องสว.2ชั้น3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานนี้นอกจากจะมีงานนำเสนอผลงานคุณภาพในแต่ละแผนกแล้ว ยังได้ฟังท่านผู้บริหารที่จะเกษียณปีนี้ ถ่ายทอดชีวิตการทำงานคุณภาพ ซึ่งมีคุณค่ายิ่งนัก ถือโอกาสนำมาบันทึกในโกทูโนว์ ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่แก้ว อุบล จ๋วงพานิชและพี่แขก พนอ เตชะอธิกที่ได้ส่งเสริมให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ในครั้งนี้


ปีนี้ผู้นำทางการพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์หลายๆท่านได้เกษียณ ทุกท่านคือเพชรเม็ดงามขององค์กร ผู้สร้าง ผู้ให้ ผู้เกื้อหนุนน้องๆร่วมวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีความพร้อม ความสุข มีพลังในการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลจากทีมอย่างดีเยี่ยมและเป็นเลิศ แรงกายแรงใจที่พี่ๆทุ่มเท น้องๆได้สัมผัสจากผลงาน จากคำบอกเล่าและเรื่องราวที่พี่ได้ถ่ายทอดออกมา สิ่งเหล่านี้ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นนวัตกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการทำดีให้น้องๆ สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ในการทำงาน เพิ่มความรู้สึกผูกพันในองค์กรเป็นหลายเท่า ความรัก ความดี ความจริงใจ มุ่งมั่นทุ่มเทที่พี่ทำมา ไม่สูญเปล่า เพราะพี่ๆได้ถ่ายทอดไว้ให้น้องๆได้ก้าวเดินตาม งานคุณภาพนั้นพี่ๆทุกคนบุกเบิกมา จนถึงวันนี้ ออกดอกผลสวยงามผลิบานเป็นประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจนถึงระดับนานาชาติ คุณค่า คุณธรรม คุณความดี น้องพี่ศรีนครินทร์ได้เห็น ได้ชื่นชมและตามรอย


  • ในโอกาส วันเกษียณ เวียนมาถึง

คำนึง เพชรงาม ที่ล้ำค่า

ผู้สร้าง ผู้ให้ ใจเมตตา

กรุณา เกื้อกูล หนุนองค์กร

  • ความงาม ความดี ที่สัมผัส

เจิดจรัส สว่างจ้า ผู้มาก่อน

นำน้อง นำพา ความอาทร

นำสอน นำปฏิบัติ อย่างชัดเจน

  • คุณภาพ คุณธรรม พี่ล้ำเลิศ

ประเสริฐ ทุกท่าน ผลงานเด่น

ค้นคว้า พาทำ ตามหลักเกณฑ์

จนเห็น เชิงประจักษ์ งามนักแล

  • มีจุดเด่น จุดงาม ผู้ตามซึ้ง

ตราตรึง ในใจ ในเพชรแท้

เกิดพลัง โชติช่วง ในดวงแด

แน่วแน่ เดินตามทาง ท่านสร้างมา

  • ขอคุณพระ คุ้มครอง ผองพี่พี่

จะไม่ลืม ความดี ที่มากค่า

แบบอย่าง คุณธรรม พี่นำพา

พัฒนา คุณภาพ งามจับใจ


พี่เพชรรัตน์ บุตะเขียว

รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายสนับสนุนบริการ

ยอดผู้นำด้านการบุกเบิกงานคุณภาพของโรงพยาบาล ผลงานเรื่องการนำระบบยา Cardless มาใช้เป็นผลงานเด่น ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง เป็น“Change agent” มีความมุ่งมั่นใส่คุณค่า และความเพียรพยายามในงาน มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการงานกับชีวิต การนำสิ่งใหม่ๆเข้ามา มีจิตวิทยาในการนำ ค่อยๆซึมซับให้บุคลากรได้เตรียมตัวรับสิ่งใหม่ ดังคำพูดที่ว่า“ทำทีละทีม ทิ้งเวลาไว้ให้น้องเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง” จัดให้มีการลองทำในหอผู้ป่วยที่พร้อมก่อน ติดตามประเมินผลและขยายวงกว้างออกไป ท่านสร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับ ใส่ใจงาน ใส่ใจคนไปด้วยกัน มีการทำโครงการพัฒนางาน CQIครบวงจรครบขั้นตอนทั้ง Plan –Do- Check -Act “สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ปรับปรุงคิดค้นนวัตกรรม ทำให้เกิดความเหมาะสมในความร่วมมือ”งานด้านพัฒนาระบบยาท่านมีผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ส่งเสริมให้มีความรู้โดยส่งอบรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงงานบริหารความเสี่ยงเข้ากับงานพัฒนาคุณภาพ CQI การมอบหมายงาน ใช้หลักภาวะผู้นำมีการนิเทศติดตาม ทำอะไรทำจริง“กัดไม่ปล่อย” นอกจากงานด้านการบริหารจัดการเรื่องยาแล้ว ยังมีงานหลายอย่างที่ท่านเป็นผู้เริ่มต้น คิดใหญ่ มีฝัน มีไฟ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มงานพยาบาลผู้จัดการรายกรณี การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการมิตรภาพบำบัด เป็นต้น

นับว่าท่านมีภาวะผู้นำเต็มเปี่ยม ทั้งผู้นำเชิงปฏิรูป ท่านทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ ใช้ศักยภาพทีมในการพัฒนางาน สร้างแรงบันดาลใจในทีม ส่งเสริมการเรียนรู้ การมุ่งมั่นพัฒนางานคุณภาพ กระตุ้นทางปัญญาแก่บุคลากร คุณลักษณะที่ท่านมีช่วยส่งเสริมให้งานพัฒนาก้าวไปไกล มีการวางแผนงานที่ดี มีเป้าหมายและมุ่งมั่นนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

................................................................................................................................................................................

พี่เสาวลักษณ์ ริรัตนพงษ์ ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลห้องผ่าตัด

ในการทำงานในห้องผ่าตัด อาศัยความร่วมมือและความมุ่งมั่นของผู้นำยิ่งนัก เพื่อการทำงานสู่มาตรฐานและได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ สู่ความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย การจะทำงานได้ดีท่านมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อม มีการส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้า เนื่องจากการพยาบาลห้องผ่าตัดเป็นการพยาบาลเฉพาะทางที่ต้องอาศัยคนทำงานที่มีศักยภาพสูงในงานเฉพาะจึงมีการพัฒนาคน ส่งอบรม หมุนเวียนการทำงาน training ส่งเสริมการทำวิจัย การทำงานคุณภาพในหน่วยงาน ความภาคภูมิใจที่สำคัญคือการได้หล่อหลอมองค์กรเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นพัฒนางาน มุ่งพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำสู่การทำงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง “บูรณาการงานคุณภาพกับงานประจำ”ยอดผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการกระตุ้นทางปัญญา สร้างแรงจูงใจ เป็นแบบอย่าง สร้างทีมงาน

...............................................................................................................................................................................

พี่พรเพ็ญ ประทุมวิวัฒนา ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกการพยาบาลสูติกรรม

มุ่งมั่นทำงานมาตั้งแต่โรงพยาบาลยังเป็น Hutเช่นเดียวกันกับผู้นำที่กล่าวมา ท่านมีเทคนิคการทำงานคุณภาพคือการค้นคว้า มีหลักฐานเชิงประจักษ์ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเสนอ มีการสื่อสาร การริเริ่ม เมื่อพบปัญหาไม่ท้อ ผลงานเด่นด้านการส่งเสริม Early Breast feeding ให้ลูกดูดนมแม่เร็วที่สุด หาจุดที่ต้องพัฒนา สื่อสารพูดคุยกับทีม ค้นคว้าสร้างแนวปฏิบัติออกมา ไม่ล้มเลิกความตั้งใจ ให้ความมั่นใจทีม “ปัญหาจะไม่เกิดซ้ำอีก” ในCaseเสี่ยง หาวิธีทำอย่างไรให้มีความปลอดภัย เช่นดูแลใกล้ชิด สื่อสารพูดคุยกับแม่เด็ก ทำตามแนวปฏิบัติ สร้างการยอมรับในทีมแพทย์ หากงานไม่ดำเนินไปตามที่กำหนด ย้อนดูกระบวนการ สานต่อปณิธาน ปรับงานให้ราบรื่น มองตนเองเป็นระยะ พร้อมจะพัฒนาเสมอๆ “ย้อนดู เราดูแลผู้ป่วยไม่ดีหรือเปล่า ” ท่านมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เรียนรู้จากงาน จากคน “ประสบการณ์ช่วยเราได้เรียนรู้ แม่เด็กเป็นครูเรา” ช่วยเขา เกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้

ท่านทำงานคุณภาพ ถ่ายทอด นำเสนอเวทีระดับชาติ ทำเรื่องยากให้ง่าย “แม่ไม่มีเต้า ทำให้มีน้ำนมได้” ใช้ทั้งแรงกายแรงใจในการแก้ปัญหา ยกตัวอย่างประสบการณ์การดูแลกลุ่มเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เห็นปัญหา การไม่ยอมรับลูก ไม่อยากให้ลูกกลับบ้าน ไม่เลี้ยงดู ได้หาทางแก้ไขปัญหา ใช้การฟัง ให้แม่ลองเล่าประสบการณ์ ใช้การสังเกต กรณีหลังคลอดพยาบาลแยกดูแลแม่และลูก นำเรื่องนี้มาทบทวน หลายอย่างสะท้อนการดูแล เริ่มปฏิบัติการสื่อสารกับแพทย์ ขอคอเด็กปากแหว่ง มาหาแม่ เอามาใกล้ชิดกับแม่ สร้าง Bonding กับแม่ เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้น แม่ร้องให้จับ กอดลูก น่าประทับใจ ลูกเลียหัวนมแม่ เกิด Bonding ไม่มีนม แม่อุ้มลูกดูดนม มีน้ำนม มีการกลืน เด็กกินได้ แม่ผูกพันกับลูกมากขึ้น ยึดหลักหัวหน้าพาทำ ทำเป็นตัวอย่าง อยู่ล่วงเวลา ดูแลให้ลูกมาอยู่กับแม่ พบปัญหาการทำไม่ต่อเนื่อง ตามดู ให้ความมั่นใจทีม กล้าเสี่ยง ถ่ายทอดเกิดการเรียนรู้และเกิดความต่อเนื่อง ใช้วิธีนำผลลัพธ์การดูแลแสดงให้แพทย์ทราบเช่นน้ำหนักเด็กขึ้น ไม่มีการสำลัก จนได้รับการยอมรับ มีข้อเท็จจริงให้ดู ท่านมีความผูกพัน ใส่ใจเด็ก พ่อ แม่จนสามารถสร้างระบบงานใหม่ หลังคลอดแม่และลูกได้ใกล้ชิดกัน ไม่ได้แยกดูแลเช่นเคย ได้นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ มีการฝึก เอาจริง ทุ่มเทเดินหน้า มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ท่านเป็นผู้นำที่เป็นต้นแบบด้านการกล้าคิด กล้าทำ กล้านำ กล้าเปลี่ยนแปลง เป็นอีกหนึ่งผู้นำการเปลี่ยนแปลง (transformation leadership) มีความเป็นผู้นำเชิงบารมีคือมีวิสัยทัศน์ สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างนอกจากนี้ยังกระตุ้นทางปัญญาแก่ทีม สร้างแรงจูงใจภายในและการสื่อสาร ให้คำปรึกษา สร้างทีมงาน ท่านมีเทคนิคการทำงาน การจัดการการแก้ปัญหา เสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ จริงใจ ขยัน มุ่งมั่นมานะบากมั่น

.................................................................................................................................................................................

พี่นพพร เชาวะเจริญ ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกบริการพิเศษ สว.

ความภาคภูมิใจสำคัญอย่างหนึ่งของท่านคือการได้สร้างสิ่งใหม่ๆ เคล็ดลับคือ มีใจรัก รักตัวเอง รักทีมงาน การสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง ทีมงานคือผู้นำ นอกจากนี้ท่านยังสร้างคน พัฒนาคนให้มีความก้าวหน้า มีโอกาสสร้างหัวหน้าตึกหลายคนน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก ในการทำงานมีการนิเทศ วางแผนนโยบาย มีภาวะผู้นำ ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้นำเก่ง มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างได้ สิ่งหนึ่งที่ท่านตระหนักเสมอๆคือหัวหน้าหอผู้ป่วยแม้จะอยู่ในระดับบริหารแล้วแต่งานบริการต้องไม่ทิ้ง ต้องรู้จักผู้ป่วย สามารถให้ข้อมูลผู้ป่วยแก่ทีมหรือผู้มาเยี่ยมได้ รู้จักบทบาทเรา ในบริบทห้องพิเศษต้องมีไหวพริบ เร็วไว ฝึกบุคลากรในทีมให้ ไว สังเกตอาการ การพูดของผู้ป่วย ญาติ อาการพูดของผู้ป่วย ให้เวลาพูดคุยให้ผู้ป่วยและญาติระบายกับเรา

หลักสำเร็จของหัวหน้าหอผู้ป่วยคือความเป็นผู้นำ มีการสื่อสารชัดเจนในองค์กร ช่างสังเกต ผู้ป่วยไม่พึงพอใจต้องเข้าไปบริหารจัดการสร้างความรู้สึกพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ หัวหน้าหอผู้ป่วยต้องพัฒนาคุณภาพการบริการ สื่อสาร นิเทศติดตามกำกับ ตามงาน ชี้แนะ coaching มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เสมอๆ “KM ต้องทำ ไม่อย่างนั้นจะมีแต่ความรู้เดิมๆ เราต้องสร้างความรู้ใหม่” หัวหน้าหอผู้ป่วยต้องทำงานกับลูกน้องgen why ได้ เป็นแบบอย่าง ในการสร้าง ward ใหม่ๆ ท้าทาย มีความยุ่งยาก มีปัญหา มีความพยายาม หาทางแก้ไข ไม่เครียด มีความยืดหยุ่นสูง ได้ทีมดี มีทีมเข้มแข็ง สามัคคี ช่วยกัน “การพัฒนาที่ยั่งยืน มีคุณภาพยั่งยืน ทีมงานทุ่มเท ผู้บริหารมุ่งมั่น”

ท่านเป็นแบบอย่างผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างคน สร้างทีม ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ฟังเสียงผู้รับบริการ ประสานความร่วมมือ นำหลักบริหารมาใช้ในงานทุกขั้นตอน เป็นแบบอย่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นผู้ตามยกระดับความคิด คุณธรรม ให้ความสำคัญผู้อื่น การทำความรู้จัก (approach) การสร้างบารมี(charisma) ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถทางการสื่อสาร กำหนดทิศทาง มีวิสัยทัศน์ สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในทีมและในผู้รับบริการ ท่านสร้างคน สร้างองค์กร มองไกลคิดรอบด้าน ผู้รับบริการคือคนสำคัญ ท่านมีเทคนิคการทำงานและการจัดการ ประนีประนอม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จริงใจ ขยัน มีศิลปะในการสั่งงาน สุภาพอ่อนโยน

.....................................................................................................................................................................................

พี่พวงรัตน์ เชาวะเจริญ

รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิชาการ

ท่านเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีหลักการ คำนึงถึงเสมอว่าแก่น งานตนคืออะไร การเป็นผู้นำ การจะพัฒนางานคุณภาพต้อง ทำหน้าที่ตนเอง “เราจะทำหน้าที่อะไร เข้าใจแก่น” ประสบการณ์การทำงานห้องคลอด ได้เรียนรู้ถือเป็นบริบทตัวอย่าง ห้องคลอด บริบทคืออะไร ดูแลผู้ตั้งครรภ์ป้องกันภาวะแทรกซ้อน มองกระบวนการ มองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้ป่วยต้องการอะไร มุ่งพัฒนา แม้จะเหนื่อยล้าก็ไม่ท้อ จริงจัง จริงใจ มุ่งงาน มุ่งคนในระบบงานเอง การทำงานต้อง“ตีบทแตก” แจงโจทย์ แก้ปัญหาได้ ครอบคลุมในทุกระดับ ต้องมีเป้าหมาย มีการสอน การยกตัวชี้วัด การวิเคราะห์งาน งานคุณภาพแต่ละอย่างเกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนไหน อย่างไร ต้องทำความเข้าใจและมอบหมายงานตรงคน ในการนิเทศใช้หลักการคือ ต้องไว ทำเดี๋ยวนั้น ผิดพลาดระบุคน “ถ้าโยนตรงกลาง จะไม่รู้ตัว” การบริหารงานต้องถึงลู่ถึงคน ต้องมีความชัดเจน จัดระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน งานห้องคลอดมีมาก มอบหมายพี่เลี้ยงตามความเหมาะสม ใครควรเป็นพี่เลี้ยง ติดตาม มุ่งเน้นเน้นการทำบทบาทอิสระของพยาบาล (Independence nursing role) หานวัตกรรม เรียนรู้จากผู้รับบริการ “ผู้ป่วยคือครู ให้ประสบการณ์เรา อยู่กับผู้ป่วยให้มากที่สุด” หน้างานมีความสำคัญ หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นKey success ตีโจทย์ให้แตก บอกตนเองได้ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มอบหมายงาน ไม่หมดหน้าที่ ไม่เกิดงานต้องตาม หัวหน้าลงไปมีส่วนร่วม ติดตามงาน ทำใหม่ๆประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้ ก้าวเดินไปข้างหน้า ถ้าไม่เร่งทำ ระบบไม่เกิด ที่ผ่านมาได้จัดระบบทำงานตามเกณฑ์สภา ในด้านผลงาน ท่านมีผลงานมาก หากลงรายละเอียดให้ถามผู้ร่วมงาน ทุกคนเห็นในสิ่งที่ทำท่านเน้นการตัดสินใจ วิเคราะห์ไตร่ตรองเวลาทำงาน “ตีโจทย์ให้แตก แจกแจงให้ง่าย รู้เป้าหมายรวม ร่วมทำสุดทาง”

ท่านเป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน ให้ความสำคัญกับคน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ทั้งการงาน สมรรถนะความเป็นผู้นำ การนิเทศ ติดตามงาน งานได้ผล คนได้งาน แม้จะมีความลำบาก มีปัญหาต้องหาแนวทาง หานวัตกรรมมาแก้ปัญหา ทีมมีความสำคัญ

ท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ ถ่ายทอดปลูกฝังคุณธรรมอันดี ทำบทบาทร่วมของผู้นำทั้งการสั่งการ(directive)และการมีส่วนร่วม(participative) กระตุ้นให้ทีมมีแรงขับ ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ท่านมีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม สร้างสิ่งใหม่ๆ จริงใจ ขยัน มุ่งมั่น มีเทคนิคแก้ปัญหา กระตือรือร้น ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น ใช้คนให้เหมาะกับงาน แม้การจะเลือกพี่เลี้ยงต้องดูตามความเหมาะสม ในทุกขั้นตอนท่านใช้วิจารณญาณสูงในการคิด ตัดสินใจ มีการวางแผนที่ดี ให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ ทุกอย่างเป็นปัจเจกต้องคิด ต้องปรับตามเหมาะสม “ตีบทให้แตก”

................................................................................................................................................................................

คือความงาม คือความดี

ได้ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจในการทำงาน

ชื่นชมพี่ๆทุกท่านค่ะ พี่ๆสอนน้อง ให้โอกาส ให้กำลังใจและข้อคิดแก่น้องๆ เป็นครู เป็นแสงส่องทางชีวิต

ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถาวรความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ตามมาอ่าน งานคุณภาพค่ะ

เขียนเมื่อ 

ทรงคุณค่า่มากล้นมาก ๆ นะคะพี่อุ้ม ยิ่งองค์กรใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนคุณภาพเช่นศรีนครินทร์

ขอบคุณมากค่ะที่บันทึกมาฝากนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่หมอPleมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณหมออ้อ ปีนี้พี่ๆผู้บริหารที่ผูกพันเกษียณหลายท่าน รู้สึกใจหายค่ะ คิดถึง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ดร.จันทวรรณ

ขอบคุณค่ะอ.บุษยมาศ

บันทึกได้ดีมาก ขอบคุณมากๆๆๆ