เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ (ตอน 1) บทนำ ความหมาย แนวคิด

ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ สิงค์โปร์ จีน อิตาลี แคนาดา และ USA ได้นำแนวคิดเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือวิสาหกิจเรือนจำ และ/หรือ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท มาใช้ในการปฏิรูปเรือนจำ ผ่านการใช้แรงงานนักโทษผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำรายได้มาพัฒนาเรือนจำ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน และเพื่อใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด..........................

ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ประเทศต่างๆ ได้นำแนวคิด เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือวิสาหกิจเรือนจำ และ/หรือ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท มาใช้ในการปฏิรูปเรือนจำ เพื่อการลดต้นทุน การดำเนินงานของเรือนจำผ่านการใช้แรงงานนักโทษผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม และการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์เพื่อนำรายได้มาพัฒนาเรือนจำ เพื่อประหยัดงบประมาณ ของรัฐ เช่น เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ใน USA กรมราชทัณฑ์มลรัฐต่างๆของ USA ส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานในกรมฯ เป็นหน่วยงานระดับ กอง/สำนัก ชื่อว่า Corrections Enterprises สำหรับทำหน้าที่บริหารจัดการเรือนจำ เอนเตอร์ไพรส์เป็นการเฉพาะ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ในแคนาดา ในปี 1980 กรมราชทัณฑ์ของแคนาดา

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์แองโกล่า มลรัฐหลุยส์เซียน่า USA

ได้มีการจัดตั้งสำนักงานบริการแรงงานเรือนจำ (Prisons Bureau of Labor Services) ทำหน้าที่ในการบริหารแรงงานผู้ต้องขัง การผลิต การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรือนจำฯ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ ในอิตาลี รัฐบาลอิตาลีได้ออกพระราชบัญญัติเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ 1991 ซึ่งถือได้ว่าต้นแบบของกฎหมายเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศยุโรปรวมทั้ง USA เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ในสิงค์โปร์ รัฐบาลสิงห์โปร์ได้ออกพระราชบัญญัติแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง อนุมัติให้เรือนจำดำเนินการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ การผลิต และ ทักษะการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ต้องขัง และ มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับบริการการใช้แรงงานผู้ต้องขัง เพื่อให้บริการแรงงานผู้ต้องขัง การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเรือนจำฯ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ในจีน รัฐบาลจีนมีนโยบายให้เรือนจำเป็นหน่วยงานผลิตหลักระดับชาติ การลงทุนในธุรกิจเรือนจำจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่นตามกฎหมายและนโยบายรัฐบาล ได้ออกกฎหมายเรือนจำรองรับการประกอบธุรกิจเรือนจำฯ ไว้ใน มาตรา 8 วรรคสอง ความว่า "รัฐต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการผลิต การจำหน่าย และการระดมทุนในการใช้แรงงานผู้ต้องขัง" ในขณะที่กระทรวงการคลัง ได้ออกระเบียบการเงินและบัญชีเรือนจำฯ ลงวันที่ 1 มกราคม 1997 กำหนดให้มีการแยกสินทรัพย์เรือนจำฯ และรายได้จากการจำหน่ายสินค้า / ผลิตภัณฑ์ในเรือนจำฯ ต่างๆ และถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประกอบธุรกิจเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท ในประเทศจีน เป็นต้น

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ยี่บิน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

สำหรับเรือนจำเอ็นเตอร์ไพร์สที่นำเสนอในบทความนี้ คือ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ ของกรมราชทัณฑ์มลรัฐหลุยส์เซียน่า USA ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.doc.louisiana.gov พบว่า กรมราชทัณฑ์มลรัฐหลุยส์เซียน่า ตั้งอยู่ในเมืองแบตันรูช (Baton Rouge) มีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุมประมาณ 39,000 คนรวมผู้ถูกคุมประพฤติและทัณฑ์บนที่ต้องดูแลเพิ่มเติมประมาณ 70,000คน มีวิสาหกิจเรือนจำหรือเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์หลายแห่ง เช่น เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์แองโกล่า เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์แจ็คสัน เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์เซนต์กาเบรียลชาย / หญิง เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์คินเนอร์ เรือนจำ เอ็นเตอร์ไพรส์วินน์ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ดีเควนซี่ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์โฮเมอร์ เรือนจำ เอ็นเตอรไพรส์แองจี้ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์แบตันรูช และเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์มอนโร เป็นต้น โดยจะเป็นการกล่าวถึง ความหมาย แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานของเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ กรมราชทัณฑ์มลรัฐหลุยส์เซียน่า โดยสังเขป ดังนี้

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์แจ็คสัน

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์เซนต์กาเบรียล หลุยส์เซียน่า

Ø ความหมาย

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือวิสาหกิจเรือนจำ และ/หรือ เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.doc.louisiana.gov และเว็บไซต์ http://wiki.mbalib.com /zhtw/สรุปความหมาย ได้ดังนี้

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ วิสาหกิจเรือนจำ หมายถึง เรือนจำของรัฐ/เรือนจำเอกชนที่ดำเนินงานโดยมีนโยบายเน้นหนัก ในการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล ในฐานะ ผู้ผลิต สินค้า / ผลิตภัณฑ์ เพื่อฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ การจำหน่าย สินค้า/ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงบริการรับจ้างต่างๆที่ใช้แรงงานผู้ต้องขัง เพื่อหารายได้ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท หมายถึง เรือนจำของรัฐ / เรือนจำเอกชน ที่ดำเนินงานโดยมีนโยบายเน้นหนัก การใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามนโยบาย ของรัฐบาลในฐานะผู้ผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ การจำหน่าย สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ราคาต่ำ ราคาโรงงาน ราคาขายส่ง รวมตลอดถึงบริการรับจ้างต่างๆที่ใช้แรงงานผู้ต้องขัง เพื่อหารายได้ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ

เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์เซนต์กาเบรียล (หญิง)

Ø แนวคิดเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ / เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท ประกอบด้วย

  1. แนวคิดในการปฏิรูประบบเรือนจำผ่านแรงงานผู้ต้องขังเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์
  2. แนวคิดในการลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน และ เพื่อการใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ และ การใช้แรงงานผู้ต้องขังผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ และทักษะการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
  4. แนวคิดในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ แก่ผู้ต้องขัง
  5. แนวคิดในการเพิ่มบทบาทของเรือนจำฯจากการลงโทษอาชญากรตามวัตถุประสงค์ทางสังคม เป็นผู้ประกอบทางธุรกิจในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้
  6. แนวคิดในการเพิ่มบทบาทของผู้ต้องขังจากการถูกลงโทษตามวัตถุประสงค์ทางสังคม ให้มีบทบาทในฐานะผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้
  7. แนวคิดการดำเนินงานในรูปแบบเดียวรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เช่น บริษัทไปรษณีย์ การสื่อสารโทรคมนาคม การไฟฟ้า การขนส่งและอื่น ๆ ที่มีภารกิจในการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับประชาชน ในขณะเดียวกันก็มีการทำธุรกิจหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัวเอง มิฉะนั้นจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลประโยชน์ทางสังคมของตน เช่นเดียวกันกับเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ ที่มีภารกิจในการในการบังคับโทษจำคุกอาชญากรตามวัตถุประสงค์ทางสังคม ในขณะเดียวกันก็มีการทำธุรกิจใช้แรงงานผู้กระทำผิดในการผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายหารายได้และเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อประหยัดงบประมาณ ของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน และ เพื่อการใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ทักษะ อาชีพ และมีรายได้สำหรับฝากออมทรัพย์ สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือ เหยื่ออาชญากรรมและการใช้จ่ายอื่นๆ
  8. แนวคิดสองขั้วหรือแนวคิดผสม เกิดขึ้นจาก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการลงโทษผู้กระทำผิดตามความประสงค์ของสังคม และแนวคิดในการใช้แรงงานผู้กระทำผิดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายหารายได้ และ เพื่อลดต้นทุนการการดำเนินงานของเรือนจำ
  9. แนวคิดเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท ที่มีการดำเนินงานโดยเน้นการจำหน่ายสินค้า / ผลิตภัณฑ์เรือนจำ ในราคาต่ำ ราคาโรงงาน และ ราคาขายส่ง


.....................


หมายเหตุ

o บทความเรื่อง เรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ โดย วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ได้ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลงานวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/ blogknowledge /attachments/article

oโปรดติดตามเรือนจำเอ็นเตอร์ไพรส์ (ตอน 2) แนวทางการดำเนินงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะกรรมการเรือนจำ (Board of Prison)ความเห็น (1)

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์อร วรรณดา