พหุวัฒนธรรมคืออะไร

พาหุวัฒนธรรม คืออะไร ?

เมื่อจะทำความเข้าใจกับพหุวัฒนธรรม ต้องเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรม เสียก่อนวัฒนธรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์อย่างหนึ่ง เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางสังคมเป็นคำที่กลวง มาก ๆทุกฝ่ายสามารถนำไปนิยาม เพื่อทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคมซึ่งจะมีมโนทัศน์สำคัญก็คือ เป็นวิถีชีวิตแบบแผนการดำเนินชีวิต นอกนั้นก็จะนิยามสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นสองแนวทาง คือ แนวทางแรก เน้นไปทางอุดมคติ ชีวิตที่ดีงามได้แก่มีคนนิยามวัฒนธรรมหมายถึง ความเจริญงอกงามแนวทางที่สอง เน้นไปที่ความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ด้านวิถีชีวิต ด้านแบบแผนการดำเนินชีวิตโดยมีทั้งดีและไม่ดี มีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอยู่เสมอ เป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ กฎเกณฑ์ ความเชื่อ อุดมการณ์มนุษย์กับธรรมชาติ คือการจัดการทรัพยากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือแบบแผนทางสังคม ซึ่งมีความสลับซับซ้อน เป็นพลวัตรวัฒนธรรมในความคิดความเข้าใจในบทความนี้ จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในนิยามที่สอง

วัฒนธรรมมนุษย์ แตกต่างกันหรือไม่?

การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ ซึ่งมีบริบททางธรรมชาติที่แตกต่างกันทำให้วิถีชีวิตแตกต่างกันระบบความคิด และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นแตกต่างกันคนอยู่บริบท ชายทะเล วิถีชีวิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีความคิด ความเชื่ออีกอย่างหนี่งคนอยู่ในบริบทสังคมเมือง ก็มีวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งมีความคิด ความเชื่อ คุณค่า อีกประการหนึ่งอาจคล้ายกัน อาจแตกต่างกันไปตามอุดมการณ์หรือระบบคุณค่าซึ่งไม่เหมือนกันการตัดสินคุณค่าไม่อาจกระทำได้ แม้แต่ในบริบทของศาสนาพุทธเรียกความแตกต่างหลากหลายนี้ว่า นานาสังวาสคือมี่ความเชื่อ ทิฎฐิ ความเห็นที่แตกต่างกัน ถ้าอยู่ร่วมกันได้ เห็นตามความเชื่อเดียวกันก็เรียกว่า สมานสังวาสแม้มีตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้ก็สามารถสรุปได้เลยทันทีว่ามนุษย์และสังคม มีความแตกต่างกันอย่างเป็นธรรมชาติ

พหุวัฒนธรรมคือ วัฒนธรรมของมนุษย์ ?

จะตั้งอย่างนั้นก็ไม่ผิดเพราะลักษณะสำคัญของสังคมมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะแบบแผนความสัมพันธ์ ระบบความคิด สัญลักษณ์ความแตกต่างจึงเป็นหัวใจวัฒนธรรม การธำรงอัตลักษณ์แห่งความแตกต่าง เพื่อแสดงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเป็นชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ตลอดชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

หายไปนานเลยครับ

คิดถึงๆๆ

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นว่านิยามของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เรื่องวัฒนธรรมน่าสนใจมากนะครับ ท่านนิยามความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม คือ ระบบในความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เมื่อพูดถึงเรื่องพหุวัฒนธรรมแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทบทวนเรื่องอัตลักษณ์ด้วยนะครับ

ขอบคุณทั้งสองคอมเมนท์นะครับ